AU-möte 2016-06-22

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:31, 22 June 2016 by Mab (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets femtonde möte, 22 juni 2016 klockan 17.00 via nätet. Kallelse till mötet har ej skickats.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Magnus valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Mattias valdes till mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Frågan bordlades

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Väntar på mötesdatum från Emma för att diskutera filmen

Tioårsfest

Magnus föredrog.

AU beslöt att be Elin inkomma med en rapport om hur det går med tidsplan och vilket stöd hon behöver från partiet.

Firmateckning

Frågan bordlades

Ekonomi och donationer

Frågan bordlades

Lokalföreningar och bidrag

Frågan bordlades

Aktivism

Aktivistnätverket

Frågan bordlades

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Almedalsveckan 2016

Anton föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram?

Landsturné

Anton föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Övriga frågor

Ta över 5101-kampanjen från Ung Pirat

Mab föredrog


wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt

Mab ansvarar

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.