AU-möte 2016-06-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:58, 22 June 2016 by Mab (talk | contribs) (Undo revision 764682 by Mab (talk))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets fjortonde möte, 12 juni 2016 klockan 14.30 på kansliet i Lund. Kallelse till mötet har ej skickats.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Magnus valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes som sekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Anton föredrog.

Har en sammanställning skapats? Nej, Anton får input från övriga.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med emma bokats? Nej, Magnus ska.

Uppdatering av hemsidan

Anton föredrog.

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Ja, avklarat.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Mötet valde att utse Mab till anvarig för att sköta kontakt med Noden.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej, görs i veckan.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish? Nej, mötet beslutade att vi ska skaffa Swish.

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014? Styrelsen lade det på vårt bord, Anton ansvarar för det.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig? Nej.

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats? Delvis.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Det skickas på tryck snart, bör vara färdigt inom ~en månad.

Almedalsveckan 2016

Anton föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Inget svar från mlg.

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Nej.

Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?

Nej, Anton fixar.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram? Nej, väntar på mlg.

Landsturné

Anton föredrog, två stopp har gjorts och fler är på G, bl a Göteborg helgen som kommer.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Övriga frågor

Struktur för partiets organisation

Anton gör en hierarkisk struktur grafiskt.

Kommande möten

Nästa möte 22 juni 16:00 (digitalt), därefter 3 juli 11:00 (Visby).

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.