Revision history of "Exempelstadgar"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:07, 1 April 2016MattiasD talk contribs 5,591 bytes +5,591 Created page with "=Exempelstadgar för en lokalavdelning inom Piratpartiet= Ett bra namn på en lokalavdelning är att börja med ”Piratpartiet” och därefter ert ortsnamn, exempelvis ”P..."