Revision history of "Facebook-ansvarig"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:41, 30 July 2017MattiasR talk contribs 720 bytes +720 Created page with "'''Facebook-ansvarig''' är en ansvarspost som för närvarande är vakant. Partiets Facebook-ansvarige står i partihierarkin under den ansvarige för extern kommunikatio..."