Difference between revisions of "Kommunpolitik 2018"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "= Underlag från Piratpartiet = = Diskussionsunderlag Lund = = Diskussionsunderlag Linköping = = Diskussionsunderlag Stockholm =")
 
 
Line 2: Line 2:
  
 
= Diskussionsunderlag Lund =
 
= Diskussionsunderlag Lund =
 +
 +
Förslag på valplattform för piratpartiet i kommunvalet i Lund 2018
 +
Upplägg:
 +
Valplattformen bör bestå av en beskrivning av hur Lund som kommun missar uppenbara möjligheter som digitaliseringen medför, och som Piratpartiet skulle kunna hjälpa kommunen med om vi blev invalda.
 +
Utifrån den beskrivningen gör vi sedan en genomgång område för område vad vi vill driva igenom lokalt. Vidare så bör vi ha tre konkreta policyförslag som vi särskilt lyfter fram som alla är positivt formulerade budskap om förbättringar. Förslag på sådana:
 +
Ett konkret förslag på hur Kraftringen ska agera kring fiber i kommunen.
 +
Hur Lund ska bli första staden utan IT-avdelning och istället ha det digitala som en självklar del av all verksamhet.
 +
Beslut om att alla kommunala WiFi-punkter (Skolor, bibliotek etc) ska öppnas upp så att de kan användas av alla.
 +
Nånting-nånting öppen data
 +
Nånting-nånting förbättra och komplettera kommunens e-tjänster
 +
 +
Områden:
 +
Utbildning och Förskola
 +
-Skapa förutsättningar för alla barn att ta del av den nya reviderade kurs- och läroplanen. Det innebär att alla lärare, framförallt matematik, teknik, slöjd och samhällslärare, behöver förstå innebörden av digitalisering i sitt ämne. Fortbildning krävs. - Minska administrationsbördan för lärare. Låt lärare vara lärare!-Rekrytera lärare för att skapa förutsättningar för tillämpade programmeringskurser i samtliga ämnen. -Kräv att alla ledare inkl förvaltningsledning genomgår Skolverkets utbildning Leda Digitalisering -Påbörja arbetet med att äga och förstå skolans egen data. Skolhuvudmannen äger och förvaltar mängder av data om elever, som rätt använt, och med kunskap om integritetsfrågor, kan göra utbildning väldigt bra. Men i dagsläget har huvudmän inte kompetens i att förstå sin egen data. Kunskapen om huvudmannens kärnverksamhet håller genom digitalisering på att hamna utanför huvudmannen, hos läromedels- och systemleverantörer, som Google, Microsoft, etc. Här måste ett skifte till. -Skapa en kraftig fortbildningsinsats för att öka specialpedagogers, speciallärares, kuratorers och övriga elevhälsans kompetens i digitalisering och hur verktyg kan användas för att skapa lika förutsättningar för alla barn att tillägna sig skolgång. Digitaliseringen är rätt använd en kompensatorisk kraft i klassrummet, men för det krävs kunskap och strukturer. -Skapa förutsättningar för att eleven (och även medborgaren) ska kunna  ha kontroll över sin egen data, som därefter lånas ut till kommun i de fall det behövs. Jag äger min egen data om min egen progression i skolan, men skolan har tillgång till och nyttjanderätt. Med en individbaserad säker "ledger", så skapas förutsättningar för säker datahantering som ägs av individen i hela systemet. Det borde vara självklart att man har sin skolhistorik på blockkedjan. -Öka försök att testa och pröva adaptiva läromedel och nyttja digitaliseringens möjligheter som läromedel.
 +
Omsorg
 +
-Alla äldre ska ha tillgång till internet på äldreboenden -IT-system inom omsorgen ska vara designade för användaren i centrum. Genom god design skapas bättre förutsättningar att styra och leda verksamhet. -Inför Trelleborgsmodellen i socialtjänsten (AI-baserad handläggning) och testa också för andra processer i kommunen) -Skapa en organisation för att arbeta med och utveckla en personcentrerad vård, som utgår ifrån medborgarens behov och förutsättningar, inte vårdorganisationens. -Inför en digital närhetspricip, där digitala tjänster verkar parallellt med analoga. Tex kry.se i landstinget, men motsvarande tjänster inom kommunen.
 +
Uppleva och Göra
 +
-Stärk kommunens digitala närvaro, och bli en verklig port för omvärlden att möta och uppleva -Skapa goda digitala tjänster för alla besökande. Inte bara de som bor i kommunen. -Utveckla det digitala rastret över hela stadens kulturhistoria. Gör Lund till en digital kulturstad
 +
-Verka för ett kultur- och fritidsstöd som är mer jämlikt och inte favoriserar idrottsföreningarna - inte bara bidragsmässigt utan även i t.ex. lokalfrågor.
 +
Bygga, bo, miljö
 +
-Automatisera och skapa personcentrerade flöden för handläggning av ärenden inom byggnation, miljöprövning etc. Förenkla och systematisera processer. Effektivisiera med medborgaren i centrum -Skapa tjänster för att visualisera, visa, dela och hantera miljödata. Betrakta kommunens miljödata precis som väderdata, den ska vara fri, öppen och tillgänglig.
 +
Trafik och stadsplanering
 +
-utveckla kommunens trafikmiljö på ett sådant sätt att den som första kommun i Sverige har förutsättningar för en helautonom fordonsflotta. -Stadsplanera inte linjärt. Utgå ifrån att ingen äger egna bilar om 20 år - hur ser staden ut då? - Förändra avskrivningstider för infrastruktur som handlar om bilar till 20 år, så driver det upp kostnaden, och minskar incitament för dålig kortsiktig bilism -Inför system för kommunanställda att dela elbil med kommunen. Det har man på försök i Kungsbacka. Den anställde leasar ut bilen under dagtid när den anställde arbetar till kommunen. Bilen är alltså en kommunbil dagtid när många behövs, men privatbil på övrig tid. Minskar antal bilar, minskar p-platser, ökar trafiktrygghet etc. -stadsplanera för ehandel. Vad innebär den? Behövs nya platser för pakethämtning? hur ser infrastrukturen ut för en snabb växling till ehandel?
 +
Kommunledning och budgetering
 +
-Inför modeller för att arbeta med beteendeekonomiska modeller för utveckling av kommunens verksamheter (se tex boken Inside the Nudge Unit, eller läs ESO-rapporten När det lätta blir det rätta). Skapa en egen kommunal enhet för systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i beteendeekonomi. -Kommunen måste räkna rätt på vad förslag ska kosta, istället för att ta pengar från skattebetalarna för förvuxna prestigeprojekt (spårväg osv)-Bättre portal för medborgarförslag-Tillgängliggörande av kommunfullmäktiges möten-Gör kommunens data öppen och tillgänglig, genom portaler och APIer-Verka för att medborgaren genom en kommunal blockkedja kan få alla sina ärenden, kunskap om sig själva, etc tillgängliga för sig, och få ökat inflytande över sig själv i det offentliga.
 +
-Nästa generations IPv6 rullas ut på bred front i kommunens infrastruktur och nätverk(utöver webb och mail), strävan ska vara att bli den första kommunen som är 100% dual stack
 +
Kriminalpolitik
 +
- Lägga Polisens resurser på att reda ut rån och liknande istället för offerlösa brott som narkotikabrott eller fildelning. Det är viktigare att utreda rån än att ta snabba poäng på trafikbrott.
 +
 +
 +
- Omorganisering av tillståndsmyndigheten.
  
 
= Diskussionsunderlag Linköping =  
 
= Diskussionsunderlag Linköping =  
  
 
= Diskussionsunderlag Stockholm =
 
= Diskussionsunderlag Stockholm =

Latest revision as of 13:37, 14 March 2018

Underlag från Piratpartiet

Diskussionsunderlag Lund

Förslag på valplattform för piratpartiet i kommunvalet i Lund 2018 Upplägg: Valplattformen bör bestå av en beskrivning av hur Lund som kommun missar uppenbara möjligheter som digitaliseringen medför, och som Piratpartiet skulle kunna hjälpa kommunen med om vi blev invalda. Utifrån den beskrivningen gör vi sedan en genomgång område för område vad vi vill driva igenom lokalt. Vidare så bör vi ha tre konkreta policyförslag som vi särskilt lyfter fram som alla är positivt formulerade budskap om förbättringar. Förslag på sådana: Ett konkret förslag på hur Kraftringen ska agera kring fiber i kommunen. Hur Lund ska bli första staden utan IT-avdelning och istället ha det digitala som en självklar del av all verksamhet. Beslut om att alla kommunala WiFi-punkter (Skolor, bibliotek etc) ska öppnas upp så att de kan användas av alla. Nånting-nånting öppen data Nånting-nånting förbättra och komplettera kommunens e-tjänster

Områden: Utbildning och Förskola -Skapa förutsättningar för alla barn att ta del av den nya reviderade kurs- och läroplanen. Det innebär att alla lärare, framförallt matematik, teknik, slöjd och samhällslärare, behöver förstå innebörden av digitalisering i sitt ämne. Fortbildning krävs. - Minska administrationsbördan för lärare. Låt lärare vara lärare!-Rekrytera lärare för att skapa förutsättningar för tillämpade programmeringskurser i samtliga ämnen. -Kräv att alla ledare inkl förvaltningsledning genomgår Skolverkets utbildning Leda Digitalisering -Påbörja arbetet med att äga och förstå skolans egen data. Skolhuvudmannen äger och förvaltar mängder av data om elever, som rätt använt, och med kunskap om integritetsfrågor, kan göra utbildning väldigt bra. Men i dagsläget har huvudmän inte kompetens i att förstå sin egen data. Kunskapen om huvudmannens kärnverksamhet håller genom digitalisering på att hamna utanför huvudmannen, hos läromedels- och systemleverantörer, som Google, Microsoft, etc. Här måste ett skifte till. -Skapa en kraftig fortbildningsinsats för att öka specialpedagogers, speciallärares, kuratorers och övriga elevhälsans kompetens i digitalisering och hur verktyg kan användas för att skapa lika förutsättningar för alla barn att tillägna sig skolgång. Digitaliseringen är rätt använd en kompensatorisk kraft i klassrummet, men för det krävs kunskap och strukturer. -Skapa förutsättningar för att eleven (och även medborgaren) ska kunna ha kontroll över sin egen data, som därefter lånas ut till kommun i de fall det behövs. Jag äger min egen data om min egen progression i skolan, men skolan har tillgång till och nyttjanderätt. Med en individbaserad säker "ledger", så skapas förutsättningar för säker datahantering som ägs av individen i hela systemet. Det borde vara självklart att man har sin skolhistorik på blockkedjan. -Öka försök att testa och pröva adaptiva läromedel och nyttja digitaliseringens möjligheter som läromedel. Omsorg -Alla äldre ska ha tillgång till internet på äldreboenden -IT-system inom omsorgen ska vara designade för användaren i centrum. Genom god design skapas bättre förutsättningar att styra och leda verksamhet. -Inför Trelleborgsmodellen i socialtjänsten (AI-baserad handläggning) och testa också för andra processer i kommunen) -Skapa en organisation för att arbeta med och utveckla en personcentrerad vård, som utgår ifrån medborgarens behov och förutsättningar, inte vårdorganisationens. -Inför en digital närhetspricip, där digitala tjänster verkar parallellt med analoga. Tex kry.se i landstinget, men motsvarande tjänster inom kommunen. Uppleva och Göra -Stärk kommunens digitala närvaro, och bli en verklig port för omvärlden att möta och uppleva -Skapa goda digitala tjänster för alla besökande. Inte bara de som bor i kommunen. -Utveckla det digitala rastret över hela stadens kulturhistoria. Gör Lund till en digital kulturstad -Verka för ett kultur- och fritidsstöd som är mer jämlikt och inte favoriserar idrottsföreningarna - inte bara bidragsmässigt utan även i t.ex. lokalfrågor. Bygga, bo, miljö -Automatisera och skapa personcentrerade flöden för handläggning av ärenden inom byggnation, miljöprövning etc. Förenkla och systematisera processer. Effektivisiera med medborgaren i centrum -Skapa tjänster för att visualisera, visa, dela och hantera miljödata. Betrakta kommunens miljödata precis som väderdata, den ska vara fri, öppen och tillgänglig. Trafik och stadsplanering -utveckla kommunens trafikmiljö på ett sådant sätt att den som första kommun i Sverige har förutsättningar för en helautonom fordonsflotta. -Stadsplanera inte linjärt. Utgå ifrån att ingen äger egna bilar om 20 år - hur ser staden ut då? - Förändra avskrivningstider för infrastruktur som handlar om bilar till 20 år, så driver det upp kostnaden, och minskar incitament för dålig kortsiktig bilism -Inför system för kommunanställda att dela elbil med kommunen. Det har man på försök i Kungsbacka. Den anställde leasar ut bilen under dagtid när den anställde arbetar till kommunen. Bilen är alltså en kommunbil dagtid när många behövs, men privatbil på övrig tid. Minskar antal bilar, minskar p-platser, ökar trafiktrygghet etc. -stadsplanera för ehandel. Vad innebär den? Behövs nya platser för pakethämtning? hur ser infrastrukturen ut för en snabb växling till ehandel? Kommunledning och budgetering -Inför modeller för att arbeta med beteendeekonomiska modeller för utveckling av kommunens verksamheter (se tex boken Inside the Nudge Unit, eller läs ESO-rapporten När det lätta blir det rätta). Skapa en egen kommunal enhet för systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i beteendeekonomi. -Kommunen måste räkna rätt på vad förslag ska kosta, istället för att ta pengar från skattebetalarna för förvuxna prestigeprojekt (spårväg osv)-Bättre portal för medborgarförslag-Tillgängliggörande av kommunfullmäktiges möten-Gör kommunens data öppen och tillgänglig, genom portaler och APIer-Verka för att medborgaren genom en kommunal blockkedja kan få alla sina ärenden, kunskap om sig själva, etc tillgängliga för sig, och få ökat inflytande över sig själv i det offentliga. -Nästa generations IPv6 rullas ut på bred front i kommunens infrastruktur och nätverk(utöver webb och mail), strävan ska vara att bli den första kommunen som är 100% dual stack Kriminalpolitik - Lägga Polisens resurser på att reda ut rån och liknande istället för offerlösa brott som narkotikabrott eller fildelning. Det är viktigare att utreda rån än att ta snabba poäng på trafikbrott.


- Omorganisering av tillståndsmyndigheten.

Diskussionsunderlag Linköping

Diskussionsunderlag Stockholm