Revision history of "Medlemsansvarig"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:56, 6 April 2017Aki talk contribs 383 bytes +383 Created page with "'''Medlemsansvarig''' ansvarar för partiets medlemmars välmående. == Uppdragsbeskrivning == Att * löpande ta reda på hur och varför människor går med i Piratparti..."