Motionsskola

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:22, 5 September 2015 by Moinois (talk | contribs) (Första utkast)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Motionsskola

Alla medlemmar har rätt att lägga förslag till medlemsmötet om vad partiet ska tycka, vad som ska stå i vårt principprogram, hur våra stadgar ska se ut och vad partiet i övrigt ska göra. Att lägga ett sådant förslag kallas för att skriva en motion, och det kan man göra fram till sent på kvällen innan mötet börjar. Tänk dock på att det är större chans att få genom ditt förslag om du pratar ihop dig med andra, och kanske skriver motionen tillsammans med några andra partivänner.

En motion består dels av en så kallad brödtext, som tecknar bakgrund och argumenterar. Dels så kallade "att-satser" som är själva de förslag det kommer att röstas om, och som kan bli själva beslutet på mötet. Det är bra om att-satsen är så kort och kärnfull som möjligt, men samtidigt tydlig, så det inte uppstår olika åsikter om vad man beslutat. Ibland kan att-satser hänvisa till en text längre upp i motionen, och föreslå att man ska anta den texten som ett uttalande, en handlingsplan eller liknande.

Sakpolitik

Vill du att Piratpartiet ska tycka något i en politisk fråga? Då ska du börja med att gå till den här sammanställningen av sådant medlemsmötet redan beslutat att partiet ska tycka, för att se efter om vi redan tycker något om saken.

Gör vi inte det är det enkelt. Då skriver du en motion med en eller flera att-satser om det du vill att vi ska börja tycka. För att det ska vara enkelt att se exakt vad vi tycker formulerar man då ett kärnfullt ställningstagande, sätter det inom citationstecken, och skriver före detta in "att mötet antar ställningstagandet:" Då blir det till exempel så här:

Citat: Jag yrkar

att mötet antar ställningstagandet: "Det ska vara förbjudet att avbilda katter på internet." Om vi redan tycker något helt annat räcker det inte med att du föreslår den nya, i dina ögon bättre åsikten. Går ditt förslag genom hamnar vi då i den knepiga sitsen att ha beslutat två oförenliga saker. Därför ska du istället föreslå att man ändrar det ställningstagande du tycker är dumt till ett bättre. Till exempel så här:

Citat: Jag yrkar

att mötet ändrar ställningstagandet: "Alla webbsidor ska vara tvungna att ha minst ett foto på en katt." till "Det ska vara förbjudet att avbilda katter på internet." Om du "bara" vill att vi ska avskaffa ett ställningstagande du tycker är dumt föreslår du att det ställningstagandet rivs upp:

Citat: Jag yrkar

att mötet river upp ställningstagandet: "Alla webbsidor ska vara tvungna att ha minst ett foto på en katt."

Principprogram

Den första delen av partiets partiprogram kallas principprogram, och den har en speciell ställning. Den står över sakpolitiska ställningstaganden, och kan bara ändras av en 3/4 majoritet på medlemsmötet.

Vill du föreslå en ändring i principprogrammet måste du ord för ord tala om exakt vad som ska bort och/eller in, på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om exakt hur programmet ska lyda efter förändringen. Man kan till exempel (om man skulle vilja föreslå det) inte skriva lite svävande att vi ska börja försvara upphovsrättsägarna. Man måste precisera exakt var exakt vad ska tas bort eller läggas till:

Citat: Jag yrkar

att i principprogrammets avsnitt 1.3.5 andra styckets första mening byts från "Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig." till "Ingen kultur skulle någonsin bli skapad om inte upphovsmän och mellanhänder kan ta ordentligt betalt av alla som vill njuta av deras skapelser." Stadgar


Stadgar är partiets motsvarighet till grundlag, de regler som styr hur beslut ska fattas och hur partiet fungerar. Alla medlemmar kan lägga förslag till ändringar i stadgan, men man ska tänka på att det krävs 3/4 majoritet för att de ska gå genom, och att delar av stadgan bara kan ändras om två möten efter varandra beslutar så.

Vill man föreslå en ändring i stadgan räcker det inte med att i att-satsen lite svävande peka mot vad man vill uppnå, till exempel "att partiledaren ska vara medlemsvald". Man måste föreslå en exakt formulering på det som ska skrivas in i stadgan, och på vad som eventuellt samtidigt ska tas bort.

Övrigt

Man kan naturligtvis också skriva motioner som handlar om andra saker, ofta då om vad partiet ska göra eller hur vi ska arbeta. Till exempel har vi haft motioner med förslag till handlingsplan mot sexuella trakasserier, om att man ska tillåta lokala valsedlar till riksdagsvalet och att man borde börja arbeta för att byta partinamn. Om du vill föreslå att partiet ska göra en viss konkret sak är det dock ofta bra att istället passa på och föreslå det när man på höstmötet ska anta verksamhetsplan för det kommande året. I den diskussionen får man möjlighet att väga olika bra förslag om vad partiet ska göra mot varandra, och man får alla beslut samlade i ett dokument, istället för utspridda på massor av olika ställen i mötesprotokoll.