Difference between revisions of "Om landstings- och kommunval"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 64: Line 64:
 
*Listan ska vara fastställd av ett medlemsmöte och inrapporterad till ledningen@piratpartiet.se . Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan.
 
*Listan ska vara fastställd av ett medlemsmöte och inrapporterad till ledningen@piratpartiet.se . Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan.
 
*Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för '''samtliga''' kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut [http://cgi.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_6%20Forklaring_K_webb.pdf här för kommunfullmäktigelista] och [http://cgi.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_6%20Forklaring_L_webb.pdf här för landstingslista].) Skicka ej som rekommenderat brev.
 
*Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för '''samtliga''' kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut [http://cgi.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_6%20Forklaring_K_webb.pdf här för kommunfullmäktigelista] och [http://cgi.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_6%20Forklaring_L_webb.pdf här för landstingslista].) Skicka ej som rekommenderat brev.
*Föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus 44 kronor per tusen valsedlar. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.
+
*Föreningen till partiet centralt (Bg <strike>451-0061</strike> '''5760-2229''') ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus 44 kronor per tusen valsedlar. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.
  
 
Observera att om en kandidat står med på både en kommunlista och en landstingslista måste kandidaten skicka in två kandidatförklaring.
 
Observera att om en kandidat står med på både en kommunlista och en landstingslista måste kandidaten skicka in två kandidatförklaring.

Revision as of 13:46, 18 March 2014

Se Lokal_riksdagslista för hur man antar en lokal riksdagslista.


Detta är en guide inför kommun- och landstingsvalen 2014 för lokala föreningar inom Piratpartiet. Vi går här igenom alla typer av beslut och andra krav som måste till om man vill ställa upp i antingen kommun- och/eller landstingsvalet på den ort där man bor. Många av kraven går att hitta direkt i vår stadga som finns på http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/

För att kunna ställa upp i valet måste en lokal föreningar bildats i den kommun eller landsting där man vill ställa upp i valet. Se länk Starta_en_lokal_förening för mer information. Vi förutsätter i denna guide att ni har startat en förening.


Regelverket för lokala föreningar lyder:

3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, 
fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.


Listan

Hur listan ska fastställas är upp till föreningen själv, men den ska antas av antingen ett ordinarie medlemsmöte eller ett extra medlemsmöte. Tänk på att en kallelse måste skickas ut två veckor innan mötet. Inom Piratpartiet används två olika sätt att fastställa listor som föreningen kan inspireras från.

Den lokala föreningen bestämmer själv vilka uppgifter (exempelvis ålder, yrke, bostadsort/stadsdel) som förutom namn ska anges på listan. De uppgifterna ska i så fall anges för samtliga kandidater.

En annan fråga är hur lång listan ska vara. Fler än 20 namn innebär att texten blir mindre på valsedeln.


Så som Piratpartiet på riksnivå antar riksdagslistan

 • Nomineringsprocessen:
  • Alla medlemmar kan fritt nominera kandidater till listan.
  • Nomineringar ska redovisas öppet.
  • Nominerade kandidater måste tacka ja till sin nominering för att kunna väljas. Kandidater som tackat ja till sin nominering redovisas öppet.
 • Person måste uppfylla följande kriterier för att vara valbar:
  • Personen ska vara medlem i piratpartiet.
  • Personen ska vid datumet för valet vara valbar till den den folkvalda församlingen enlighet med svensk lag.
 • Valsystem
  • Kandidaterna utses genom medlemsomröstning där samtliga medlemmar i piratpartiet har rösträtt.
  • Medlemmarnas rätt till valhemlighet ska respekteras.
  • Kandidaternas placering på listan avgörs genom omröstning med schulze-metoden.
  • Medlemmarna ska ha rätt att rösta på valfritt antal kandidater.
  • Valda personer placeras på listan i enlighet med utfallet i omröstningen tills listan är fylld.
 • Efterhandsredigering av listan
  • Om en vald person på listan väljer att stryka sig från listan ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
  • En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan. Om detta sker ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
 • Tidsram för nominering och val:
  • Nomineringsperioden ska vara minst fyra veckor.
  • Valet ska vara öppet under minst två veckor

Så som Piratpartiet på riksnivå antar eulistan

 • Updrag åt valberedningen
  • Ett medlemsmöte uppdrar åt valberedningen i föreningen att ta fram en komplett lista, en styrelsen kan inte ta detta beslut.
  • Medlemsmötet kan ge styrelsen mandat att ge närmare instruktioner för om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i arbetet med att ta fram kandidatlistan
  • Till medlemsmötet ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att anta ett komplett förslag på kandidatlista
 • Under medlemsmötet
  • Enskilda medlemmar kan lägga motförslag på medlemsmötet, även dessa ska vara kompletta.
  • Medlemsmötet beslutar med enkel majoritet vilken lista som ska antas.
 • Efterhandsredigering av listan
  • Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
  • En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en ny kandidat från ersättarna.

Notera att denna process tar väldigt lång tid.

Skicka in listan

Följande tre punkter måste uppfyllas senast den 25 mars 2014.

 • Listan ska vara fastställd av ett medlemsmöte och inrapporterad till ledningen@piratpartiet.se . Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan.
 • Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut här för kommunfullmäktigelista och här för landstingslista.) Skicka ej som rekommenderat brev.
 • Föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061 5760-2229) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus 44 kronor per tusen valsedlar. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.

Observera att om en kandidat står med på både en kommunlista och en landstingslista måste kandidaten skicka in två kandidatförklaring.

Riktlinjer för kandidater i allmänna val

Piratpartiet på riksnivå har antagit dessa riktlinjer på ett medlemsmöte och gäller således inom den lokala organisationen

Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:
*helhjärtat stödjer partiets principprogram
*har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
*aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering 
och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
*efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
*känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och 
att man accepterar att arbeta efter dessa.
*förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för 
tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.


Lokalpolitiskt program

Hur politiken ska fastställas är upp till föreningen själv. Ett förslag är att kopiera dokumentet från sidan http://www.piratpartiet.se/partiprogram/ under "Kommun- och landstingspolitiska sammanställningar" och på medlemsmötet besluta att anta denna politik. Ett lokalpolitiskt program kan inte gå emot Piratpartiets antagna principprogram.