Difference between revisions of "PPGBG:AgendaMM160409"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Agenda för medlemsmötet 2016)
 
m
Line 43: Line 43:
  
 
Bilagor
 
Bilagor
 +
 
Verksamhetsberättelse
 
Verksamhetsberättelse
 +
 
Ekonomisk berättelse
 
Ekonomisk berättelse
 +
 
Revisionberättelse
 
Revisionberättelse

Revision as of 15:00, 8 April 2016

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd. Närvarande:

3. Mötets behörighet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. Ordförande: Sekreterare: Justerarare:

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Se bilaga 1 nedan.

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år. Se bilaga 2 nedan.

8. Revisionsberättelse för föregående år.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

10. Inkomna motioner.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

12. Val av årets styrelse.

13. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

14. Val av årets valberedning.

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas.

Justerat: Datum:

Bilagor

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionberättelse