PPGBG:AgendaMM160409

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:00, 8 April 2016 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Agenda för medlemsmötet 2016)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd. Närvarande:

3. Mötets behörighet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. Ordförande: Sekreterare: Justerarare:

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Se bilaga 1 nedan.

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år. Se bilaga 2 nedan.

8. Revisionsberättelse för föregående år.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

10. Inkomna motioner.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

12. Val av årets styrelse.

13. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

14. Val av årets valberedning.

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas.

Justerat: Datum:

Bilagor Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Revisionberättelse