PPGBG:Agenda MM151108

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:48, 18 October 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till extra medlemsmöte.

Detta är kallelsen till det extrainsatta medlemsmötet för medlemmar i Piratpartiet Göteborg.

Tid för mötet är: Söndagen den 8:e november, 13:00.

Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson

Vi beräknar att mötet kommer ta ca 45 minuter.

Läs igenom den preliminära agendan och förbereder dina frågor samt vad du vill framföra noggrant före mötet.

Kom i god tid! Mötet börjar från och med prick den tid som är utsatt.

Föredragslistan som presenteras här under är preliminär och kan komma att ändras. Bifogat längst ner finns även protokoll från föregående möte. Föregående protokoll från styrelsemöten samt medlemsmöten finns numera även tillgängliga på http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/PPGBG:Protokoll

Det går även att delta i mötet via Mumble på mumble.piratpartiet.se

Förslag på föredragningslista

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Mötets behörighet.

4. Föregående mötesprotokoll.

5. Godkännande av dagordning.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

7. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Fastställande av innevarande räkenskapsårs budget.

10. Mötets avslutande