PPGBG:MM160409Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för Piratpartiet Göteborgs årsmöte 2016-04-09 kl 16:00 Fjärde Långgatan 48

1. Mötets öppnande Mötet öppnades 16:11 av Sofia Hartelius

2. Fastställande av röstlängd. Närvarande: Sofia Hartelius, Sofia Larsson, Nicolas Sahlqvist, Ben Schenider, Magnus Andersson

3. Mötets behörighet. Mötet ansågs behörigt kallat

4. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. Ordförande: Sofia H Sekreterare: Magnus Justerarare: Nicolas och Sofia L

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Sofia H gick igenom verksamhetsberättelsen och den lades sedan till handlingarna.

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år. Nicolas gick igenom den ekonomiska berättelsen och den lades sedan till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för föregående år. Sofia H gick igenom revisionsberättelsen och den lades sedan till handlingarna.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit till mötet.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen. Punkten valdes att bordläggas.

12. Val av årets styrelse. Mötet valde följande personer til den nya styrelsen: Sofia Hartelius (ordförande) Nicolas Sahlqvist Ben Schneider samt två platser lämnades vakanta

13. Val av årets revisor samt revisorsersättare. Anastasia Storm valdes till revisor och revisorsersättare vakantsattes.

14. Val av årets valberedning. Vakantsattes.

15. Övriga frågor Inga övriga frågor

16. Mötet avslutas. Mötet avslutades kl 16:57 och Sofia tackade alla närvarande för visat intresse.

Justerat: Sofia Larsson 2016-04-18 Nicolas Sahlqvist 2016-04-18