Difference between revisions of "PPGBG:ProtokollMM180211"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(→‎Motion 1: Tillagd länk för stadgar)
 
Line 43: Line 43:
  
 
Vi godkänner motionen om att ändra stadgarna.<br />
 
Vi godkänner motionen om att ändra stadgarna.<br />
 +
 +
[[PPGBGstadgar|PPGBG's stadgar]]
  
 
== Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen ==
 
== Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen ==

Latest revision as of 12:44, 14 February 2018

Mötets öppnande

Mötet öppnades 12:32

Fastställande av röstlängd

 • Sofia Hartelius
 • Christoffer Olsson
 • Stefan Roudén
 • Magnus Hulterström
 • Jonatan Bellman
 • Nicolas sahlqvist
 • Francisco Izquierdo Anlände 13:45

Mötets behörighet

Mötet anses behörigt

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

Ordförande

Sofia Hartelius

Sekreterare

Christoffer Olsson

Justerare

Stefan Roudén
Jonathan Bellman

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Se bilaga 1
Stefan frånvarande vid omröstning.
Vi lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år

Ekonomisk Berättelse

Vissa bekymmer med JAK har lett till tillfällig brist på tillgång till kontot för PP GBG. Nicolas kommer lösa detta. Medlemsmötet bestämde att pengarna från PP GBG skulle överflyttas till PP VG och detta har ej hänt ännu. Detta skall ske omgående så fort detta problem är löst.

Den ekonomiska berättelsen godkänns med ovanstående kommentar.

Revisionsberättelse för föregående år

Det har ej inkommit en revisionsberättelse. Revisor har ej fått in material.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Vi godkänner ansvarsfrihet för den avgående styrelsen med kommentar om att kassören skall göra den transaktion som bestämdes på tidigare medlemsmöte.

Inkomna motioner

Motion 1

Sofia tar upp motion om att ändra stadgar för att vi antog felaktiga stadgar vid uppstartsmöte. Det gäller Kap 8 och 9.3. Se bilaga om stadgeändring.

Vi vill ändra till att använda samma stadgar som PP VG använder.

Vi godkänner motionen om att ändra stadgarna.

PPGBG's stadgar

Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Förslagsvis

Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.

Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.

Vi antar detta som vår verksamhetsplan.

Val av årets styrelse

Ordförande

Stefan

Sekreterare

Christoffer

Kassör

Nicolas

Vi bestämmer med 6/7 majoritet att vi skall ha 4 ledamöter.

Nominerade till ledamot position. Magnus, Jonathan och Francisco.

Vi godtar dessa tre som ledamöter.

Val av årets revisor samt revisorsersättare

Förslag sen tidigare är Anastasia Storm som revisor.
Anastasia accepterar rollen som revisor och godkänns enhälligt.

Val av årets valberedning

Vi lämnar valberedningen vakant.

Fråga om att gå till val

Vi beslutar enhälligt att vi skall gå till val.

Antagande av politiskt program

På förslag är att driva politik framförallt om dessa punkter med tillhörande utveckling men ej begränsat till det:

 • Västlänken och Västsvenska paketet
Vi är emot utbyggnaden av västlänken. För stora kostnader för för liten vinst och med kraftigt försämrad levnadsstandard inom staden pga ökade föroreningar, förstörda träd etc. Vi är positiva till västsvenska paketet i övrigt och vill arbeta för utökad kollektivtrafik.
 • Transparens i kommunen
Vi anser att transparensen inom kommunalpolitiken är kraftigt bristande.Med kraftig korruption och många mutor. Vi vill arbeta för ökad transparens och minskad korruption.


Vi antar dessa föregående två punkter som fokusfrågor och lämnar åt styrelsen att titta på en tredje fokusfråga för framtida medlemsmöte att bestämma om. Följande punkter har dykt upp som förslag. Francisco frånvarande vid röstning.

 • Sprutbyte
Vi vill se ett fungerande sprutbytesprogram inom göteborg.
 • Personuppgifters hanterande inom kommunen
Vi vill se ett förbättrat arbetssätt av personuppgifter inom kommunen. Den anses vara bristfällig nu.
 • Förbättrad tillgång till kultur och övrig medborgarverksamhet
Vi vill arbeta för fler mötesplatser med återbruk och övrig medborgarverksamhet samt tillgången till dessa platser och övrig kultur inom kommunen.

Antagande av kandidatlista

Intresserade att ställa upp i kommunalval

 • Christoffer - Vill arbeta för logiska beslut som arbetar för ökad medmänsklighet och bättre levnadsstandard för alla. Gratis kollektivtrafik, fler hyresrätter, ökad luftkvalitet, sänkt slöseri med skattepengar.
 • Stefan - Vill arbeta för förbättrad luftkvalitet, kollektivtrafik som borde vara avgiftsfri/skattefinansierad.
 • Magnus - Vill också driva en fråga om mer hyresrätter och en mer utvecklad kollektivtrafik.
 • Francisco- Vill framförallt arbeta mot förbättrad personuppgiftshantering och IT-säkerhet inom kommunen.Vi accepterar enhälligt att acceptera dessa nominerade.

Antagande av behörig beställare av valsedlar samt kontakt med länsstyrelsen

Kan vara en person, men förslagsvis två. Styrelsen måste anmäla behörig beställare till Länsstyrelsen senast den 28:e februari. Det åligger den behöriga beställaren att kontrollera och ev. korrigera uppkomna fel på kandidatlistan och namnvalsedeln.

Vi föreslår och accepterar enhälligt kassör och ordförande. Nicolas och Stefan.

Mötet avslutas

Mötet avslutas ca 15:00

 • Justerat: Stefan Roudén 2018-02-11
 • Justerat: Jonatan Bellman 2018-02-11