Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll MM151108"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Skapad men utan formattering)
 
(Rätt protokoll nu inlagt.)
Line 1: Line 1:
 
Datum: 2015-11-08<br />
 
Datum: 2015-11-08<br />
 
Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00<br />
 
Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00<br />
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson<br />
+
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson
  
Föredragslista<br />
 
 
1. Mötets öppnande.<br />
 
1. Mötets öppnande.<br />
ca. 1 min.<br />
+
Sofia öppnade mötet 13.08
Sofia öppnade mötet 13:44
 
  
 
2. Fastställande av röstlängd.<br />
 
2. Fastställande av röstlängd.<br />
ca. 1 min.<br />
+
Magnus Andersson, Sofia Hartelius, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit<br />
Närvarande: Magnus Andersson, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Anastasia Storm, Sofia Hartelius<br />
+
Anastasia Storm (punkt 7 och framåt)
  
 
3. Mötets behörighet.<br />
 
3. Mötets behörighet.<br />
ca. 1 min.<br />
+
Mötet är behörigt kallat
Mötet är funnet behörigt kallat.<br />
 
  
4. Godkännande av dagordning.<br />
+
4. Föregående mötesprotokoll.<br />
ca. 4 min.<br />
+
Sofia gick igenom förra mötesprotokollet och ingen hade åsikter om det.
Dagordningen godkändes<br />
 
  
5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.<br />
+
5. Godkännande av dagordning.<br />
ca. 1 min. <br />
+
Dagordningen godkändes enhälligt
Ordförande: Sofia<br />
 
Sekreterare: Magnus<br />
 
Justerare: Nicolas och Andreas<br />
 
  
6. Medlemsmötet.<br />
+
6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare<br />
ca. 9 min<br />
+
Sofia valdes till mötesordförande.<br />
Vi ser att vi har ett problem med att engagera våra medlemmar och behöver komma fram till hur vi ska kunna motivera fler att närvara på medlemsmötet.
+
Magnus valdes till mötessekreterare.<br />
 +
Nicolas och Andreas valdes till justerare.
  
7. Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket? Inspelningen behöver editeras/publiceras. Det behös en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 wikin.<br />
+
7. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.<br />
Ansvar: Andreas<br />
+
Vi har inte fått in någon revisionsberättelse från vår revisor. Under året som varit har styrelsen försökt att få tag i revisorn och har blivit lovade en revisonsberättelse flertalet gånger men trots flertalet påminnelsemail och telefonsamtal så har ingen revisionsberättelse kunnat uppbringas. Givetvis ser styrelsen allvarligt på att de uppdrag som en har ställt upp för inte genomförs enbart genom att göra sig okontaktbar, speciellt då uppgiften inte är komplicerad med tanke hur liten föreningens ekonomi är. Om det är så att uppgiften trots detta är för stor så bör den som innehar posten då istället för att göra sig oanträffbar se till att avsäga sig sitt uppdrag och meddela styrelsen att uppdraget inte kommer att utföras så att fokus kan läggas på andra uppgifter.
ca. 5 min<br />
 
Magnus kollar var vi kan lägga upp den första delen.<br />
 
Andreas kollar med Nicolas om vi kan få någon i Basinkomst att hjälpa oss redigera andra delen.<br />
 
  
8. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare.<br />
+
8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.<br />
Ansvar: Nicolas och Sofia L.<br />
+
Nicolas, Sofia och Andreas anmäler sig jäviga då de suttit i styrelsen som ska ges ansvarsfrihet.<br />
ca. 3 min<br />
+
Styrelsen ges ansvarsfrihet av mötet.
Frågan bordlades<br />
 
  
9. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.<br />
+
9. Fastställande av innevarande räkenskapsårs budget.<br />
Ansvar: Andreas<br />
+
Medlemsmötet fastställer budgeten för innevarande år till:<br />
ca. 3 min. <br />
+
Ingående saldo: 17000:-<br />
Andreas har delegerat jobbet till Sofia L. Företaget Wallstreet är de som hanterar reklamen för Västtrafik.<br />
+
Krav på PPVG: 3700:-<br />
Frågan bordlades<br />
+
Bok och bibliotek 5000:- (kan täckas centralt)<br />
 +
Medlemsvård 1000:-<br />
 +
Aktivism 1000:-<br />
 +
Administration 500:-<br />
 +
Kvarvarande eget kapital: 12700:-
  
10. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.<br />
+
10. Mötets avslutande<br />
Ansvar: Sofia L<br />
+
Sofia avslutade mötet 13.38
ca. 3 min<br />
 
Frågan bordlades<br />
 
 
 
11. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Hur gör Crossing borders och Stadsmissionen? Vilka skyldiheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.<br />
 
Ansvar: Sofia L<br />
 
ca. 3 min. <br />
 
Frågan bordlades.<br />
 
 
 
12. Inventering av resurser. Hur är status? Har något kommit upp på wikin?<br />
 
Ansvar: Nicolas & Josef<br />
 
ca. 3 min.<br />
 
De båda gasplattorna som köptes in till soppköket behöver noteras, om de inte ägs av UP. De finns på UPs kansli.<br />
 
Då vi har flera organisationer inom Göteborg behöver vi lyfta hur vi ska göra med detta med Josef då det enbart är PPs saker som idag inventeras.
 
 
 
13. Ny möteslokal. Hur är status? Bordlagd sedan tidigare.<br />
 
Ansvar: Nicolas / Andreas <br />
 
ca. 3 min.<br />
 
Ingen ändring i frågan, vi bordlägger frågan med uppmaningen att alla kan försöka hitta en lämplig lokal.<br />
 
 
 
14. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare.<br />
 
Ansvar: Magnus<br />
 
ca. 3 min.<br />
 
Magnus skapar en padda där artikeln författas.
 
 
 
15. Övriga frågor<br />
 
ca. 4 min.<br />
 
Sofia: Vi behöver ha en publiceringsordning för de händerlser som sker i föreningen. <br />
 
Sofia tar på sig ansvaret att skapa en lista på wikin.
 
 
 
16. Beslut om tid för nästa möte.<br />
 
ca. 3 min. <br />
 
den 16/12 kl 18:00, Andra Långgatan 34, Magnus Andersson<br />
 
 
 
17. Mötet avslutas.<br />
 
ca. 1 min. <br />
 
Sofia avslutade mötet kl 14:24
 
 
 
Total uppskattad tid: ca. 50 min<br />
 
Total brukad tid: 40 min
 
  
 
Justerat av:<br />
 
Justerat av:<br />
 
Andreas Kettelhoit, 2015-11-08<br />
 
Andreas Kettelhoit, 2015-11-08<br />
 
Nicolas Sahlqvist, 2015-12-08
 
Nicolas Sahlqvist, 2015-12-08

Revision as of 22:17, 8 December 2015

Datum: 2015-11-08
Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson

1. Mötets öppnande.
Sofia öppnade mötet 13.08

2. Fastställande av röstlängd.
Magnus Andersson, Sofia Hartelius, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit
Anastasia Storm (punkt 7 och framåt)

3. Mötets behörighet.
Mötet är behörigt kallat

4. Föregående mötesprotokoll.
Sofia gick igenom förra mötesprotokollet och ingen hade åsikter om det.

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes enhälligt

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare
Sofia valdes till mötesordförande.
Magnus valdes till mötessekreterare.
Nicolas och Andreas valdes till justerare.

7. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
Vi har inte fått in någon revisionsberättelse från vår revisor. Under året som varit har styrelsen försökt att få tag i revisorn och har blivit lovade en revisonsberättelse flertalet gånger men trots flertalet påminnelsemail och telefonsamtal så har ingen revisionsberättelse kunnat uppbringas. Givetvis ser styrelsen allvarligt på att de uppdrag som en har ställt upp för inte genomförs enbart genom att göra sig okontaktbar, speciellt då uppgiften inte är komplicerad med tanke på hur liten föreningens ekonomi är. Om det är så att uppgiften trots detta är för stor så bör den som innehar posten då istället för att göra sig oanträffbar se till att avsäga sig sitt uppdrag och meddela styrelsen att uppdraget inte kommer att utföras så att fokus kan läggas på andra uppgifter.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Nicolas, Sofia och Andreas anmäler sig jäviga då de suttit i styrelsen som ska ges ansvarsfrihet.
Styrelsen ges ansvarsfrihet av mötet.

9. Fastställande av innevarande räkenskapsårs budget.
Medlemsmötet fastställer budgeten för innevarande år till:
Ingående saldo: 17000:-
Krav på PPVG: 3700:-
Bok och bibliotek 5000:- (kan täckas centralt)
Medlemsvård 1000:-
Aktivism 1000:-
Administration 500:-
Kvarvarande eget kapital: 12700:-

10. Mötets avslutande
Sofia avslutade mötet 13.38

Justerat av:
Andreas Kettelhoit, 2015-11-08
Nicolas Sahlqvist, 2015-12-08