Difference between revisions of "PPGBG:Protokoll MM151108"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Rätt protokoll nu inlagt.)
Line 1: Line 1:
 
Datum: 2015-11-08<br />
 
Datum: 2015-11-08<br />
Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00<br />
+
Tid: 13:00<br />
 
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson
 
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson
  

Revision as of 22:17, 8 December 2015

Datum: 2015-11-08
Tid: 13:00
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson

1. Mötets öppnande.
Sofia öppnade mötet 13.08

2. Fastställande av röstlängd.
Magnus Andersson, Sofia Hartelius, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit
Anastasia Storm (punkt 7 och framåt)

3. Mötets behörighet.
Mötet är behörigt kallat

4. Föregående mötesprotokoll.
Sofia gick igenom förra mötesprotokollet och ingen hade åsikter om det.

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes enhälligt

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare
Sofia valdes till mötesordförande.
Magnus valdes till mötessekreterare.
Nicolas och Andreas valdes till justerare.

7. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
Vi har inte fått in någon revisionsberättelse från vår revisor. Under året som varit har styrelsen försökt att få tag i revisorn och har blivit lovade en revisonsberättelse flertalet gånger men trots flertalet påminnelsemail och telefonsamtal så har ingen revisionsberättelse kunnat uppbringas. Givetvis ser styrelsen allvarligt på att de uppdrag som en har ställt upp för inte genomförs enbart genom att göra sig okontaktbar, speciellt då uppgiften inte är komplicerad med tanke på hur liten föreningens ekonomi är. Om det är så att uppgiften trots detta är för stor så bör den som innehar posten då istället för att göra sig oanträffbar se till att avsäga sig sitt uppdrag och meddela styrelsen att uppdraget inte kommer att utföras så att fokus kan läggas på andra uppgifter.

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Nicolas, Sofia och Andreas anmäler sig jäviga då de suttit i styrelsen som ska ges ansvarsfrihet.
Styrelsen ges ansvarsfrihet av mötet.

9. Fastställande av innevarande räkenskapsårs budget.
Medlemsmötet fastställer budgeten för innevarande år till:
Ingående saldo: 17000:-
Krav på PPVG: 3700:-
Bok och bibliotek 5000:- (kan täckas centralt)
Medlemsvård 1000:-
Aktivism 1000:-
Administration 500:-
Kvarvarande eget kapital: 12700:-

10. Mötets avslutande
Sofia avslutade mötet 13.38

Justerat av:
Andreas Kettelhoit, 2015-11-08
Nicolas Sahlqvist, 2015-12-08