PPGBG:Protokoll Medlemsmöte 150428

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:52, 18 October 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "==Piratpartiet Göteborg Extrainsatt medlemsmöte 150428== ===Protokoll=== ====§ 1. Mötets öppnande.==== Mötet öppnades 19:12<br /> ====§ 2. Fastställande av rö...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Piratpartiet Göteborg Extrainsatt medlemsmöte 150428

Protokoll

§ 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades 19:12

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Sofia Hartelius
Fabian Rosdalen
Camilla Morin
Andreas Kettelhoit
Magnus Andresson
Nicolas Sahlqvist
Sofia Larsson

Mötet ger Victor Nagy närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

§ 3. Mötets behörighet.

Mötet förklaras behörigt.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkände dagordningen.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Sofia Hartelius valdes till mötesordförande. Victor Nagy valdes till mötessekreterare. Sofia Larsson och Fabian Rosdalen valdes till justerare.

§ 6. Föregående mötesprotokoll.

Nicolas berättade om varför punkt 7, 8 och 9 bordlades.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Mötet valde att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

Mötet valde att lägga ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse för föregående år.

Mötet valde att bordlägga frågan.

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet valde att bordlägga frågan.

§ 11. Övriga frågor.

§ 12. Mötets avslut.

Mötet avslutades 19:54.