PPGBG:Protokoll SM150809

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 06:12, 26 August 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (First Draft)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Protokoll PPGBG:150809Styrelsemöte Föredragslista

1. Mötets öppnande. 1 min. Öppnar mötet 11.26, 26 minuter efter utsatt tid.

2. Fastställande av röstlängd. 1 min. Magnus Andersson, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Sofia Hartelius. Mötet anser att Sofia Larsson får yttranderätt samt förslagsrätt.

3. Mötets behörighet. 1 min. Ja, mötet anses behörigt.

4. Föregående mötesprotokoll. 5 min. Går igenom föregående mötesprotokoll samt den budget som föreslogs. Vi sätter budgeten för 2015 till: Ingående saldo: 17000:- Krav på PPVG: 3700:- (?) Bok och bibliotek 5000:- (kan täckas centralt) Medlemsvård 1000:- Aktivism 1000:- Administration 500:- Sparas till nästa år: 12700:-


5. Godkännande av dagordning. 5 min. Några punkter tilllagda under punkt övriga frågor. Dagordning godkännd.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. 1 min. Mötesordförande: Magnus Sekreterare: Sofia H. Justerare: Sofia L och Nicolas

7. Lokalpolitik. Medlemsmöte senare under dagen. Något vi behöver ta upp innan? 7 min. På grund av att revisionsberättelsen inte kom in skickades kallelse aldrig ut.

8. Revisionsberättelsen. Hur är status? Har vi fått en revisionsberättelse? Ansvar: Nicolas. 5 min. Revisorn går ej att nå. Osäkert om det finns en vice revisor. 1 vecka för att leta protokoll om vem som valdes till revisor. Nicolas tror att han har förra årets protokoll Sofia L kontaktade Anton Nordenfur Om protokollet inte hittas går vi vidare utan revisionsberättelse 13 min

9. 7/9 kommer Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Ansvar: Andreas. 6 min Andreas fortsätter tar reda på mer. Sekreterare Magnus gör utskick.

10. 3D-mässa. Ansvar: Magnus. 5 min. Blir mer aktuell. Magnus vill fortsätta driva punkten.

11.Bok & Bibliotek. Vilken budget har vi? Vad lägger vi pengarna på? Vilka blir ambassadörer? Ansvar: Sofia. 7 min. 5000 SEK Kravlista på vad vi förväntar oss av dem som får seminariekort. Nationell angelägenhet. Sofia H. Får ansvar. Kan central täcka budget för inträde. Kan central täcka resekostnader? Om central täcker båda två går vi ut nationellt. PPGBG beslutar vilka som skickas. Bjuda in centralstyrelsen?

12. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Ansvar: Nicolas. 7 min. Nicolas driver frågan vidare genom att kontakta busschauffören.

13. Sprutbytesprogram. Ansvar: Nicolas. 3 min Vad ska vi åstadkomma? Sofia L och Nicolas jobbar vidare med frågan för att ta reda på vad vill uppnå och förmedla.

14. Kollaborativa dokument och kalender för reaktiv samt proaktiv aktivism. Rapportering. Ansvar: Magnus. 6 min Beslut: vi använder Wiki för att lägga upp en länkkatalog. Vi startar en länkkatalog efter mötet. 14 min

15. För lite aktiviteter. Bordlagd sedan senaste mötet. Ansvar: Nicolas. 3 min. Sofia L sonderar terrängen - kollar vilka som är aktiva, vad de vill göra och vilka kompetenser de besitter.

16. Ändring av dagordningsformalia. Punkten föregående protokoll läggs före godkännande av dagordning. Är det gjort? Fungerar det? 3 min. Gjort och fungerar!

17. Kallelse till styrelsemöten ska gå ut till samtliga medlemmar inom PP GBG. Är det gjort? Fungerar det? 3 min. Gjort och fungerar!

18. Övriga frågor. Andreas 2 - SD-reklam. Vad är våra värdegrunder kring yttrandefrihet och offentliga rummet. Var står Västtrafik? Andreas kollar. Tillåter de politisk reklam? Har de någon policy de följer för att avgöra vilken reklam som accepteras? - Ekonomin. Nicolas betalar räkningen innan fredag. Styrelsen måste kommunicera bättre kring uppdrag. Vi sätter upp en ToDo-lista i slutet av protokollet.

- Wiki, fylla ut punkter med info för att korta ner möten.

Sofia L 1 Sofia L rapporterar kring rekryteringsmodellmötet. 15 min.

Nicolas - Hur står GBG kommun gällande var EU-migranterna får bosätta sig? Vad har de för policy? Sofia L kollar extra när hon utför sin sondering efter en person som kan aktivera sig i frågan. 60 min

19. Beslut om tid för nästa möte. 5 min. 13/9 13.00 Plats obestämt.

20. Mötets avslut. 1 min. 14.03

Total uppskattad tid: 90 min. Total brukad tid: 183 min

Justerat: av Nicolas Sahlqvist (13/8 - 2015) av Sofia Larsson (17/8 -2015)


Att-göra-lista inför nästa möte. Kolla med partistyrelsen rörande finansiering av Bok och Biblioteksmässan - Sofia Hartelius Skapa en att-göra-lista - Magnus Andersson Ring Gbg stadsbibliotek ang. Roland Paulsen (bekräfta tid etc) - Andreas Kettelhoit Ring Västtrafik och få fram deras policy ang. politisk reklam - Andreas Kettelhoit 3D-mässa. - Magnus Andersson Busschauffören som blev sparkad. Kontakta honom - Nicolas Sahlqvist Sprutbytesprogram. Vad vill vi åstadkomma? - Nicolas Sahlqvist Och Sofia Larsson Kolla vilka medlemmar som är aktiva. - Sofia Larsson Betala räkning - Nicolas Sahlqvist Har vi några aktiva medlemmar som vill jobba lokalt med boendesituationen för EU-migranter? - Sofia Larsson