PPGBG:Protokoll SM151108

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:15, 8 December 2015 by Moinois (talk | contribs) (Initial editering)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 2015-11-08
Tid: Efter medlemsmötet, prel. 13:00
Plats: Andra Långgatan 34, 413 27 Göteborg, Magnus Andersson

Föredragslista
1. Mötets öppnande.
ca. 1 min.
Sofia öppnade mötet 13:44

2. Fastställande av röstlängd.
ca. 1 min.
Närvarande: Magnus Andersson, Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Anastasia Storm, Sofia Hartelius

3. Mötets behörighet.
ca. 1 min.
Mötet är funnet behörigt kallat.

4. Godkännande av dagordning.
ca. 4 min.
Dagordningen godkändes

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
ca. 1 min.
Ordförande: Sofia
Sekreterare: Magnus
Justerare: Nicolas och Andreas

6. Medlemsmötet.
ca. 9 min
Vi ser att vi har ett problem med att engagera våra medlemmar och behöver komma fram till hur vi ska kunna motivera fler att närvara på medlemsmötet.

7. Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket? Inspelningen behöver editeras/publiceras. Det behös en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 på wikin.
Ansvar: Andreas
ca. 5 min
Magnus kollar var vi kan lägga upp den första delen.
Andreas kollar med Nicolas om vi kan få någon i Basinkomst att hjälpa oss redigera andra delen.

8. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
ca. 3 min
Frågan bordlades

9. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Andreas
ca. 3 min.
Andreas har delegerat jobbet till Sofia L. Företaget Wallstreet är de som hanterar reklamen för Västtrafik.
Frågan bordlades

10. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Sofia L
ca. 3 min
Frågan bordlades

11. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Hur gör Crossing borders och Stadsmissionen? Vilka skyldiheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Sofia L
ca. 3 min.
Frågan bordlades.

12. Inventering av resurser. Hur är status? Har något kommit upp på wikin?
Ansvar: Nicolas & Josef
ca. 3 min.
De båda gasplattorna som köptes in till soppköket behöver noteras, om de inte ägs av UP. De finns på UPs kansli.
Då vi har flera organisationer inom Göteborg behöver vi lyfta hur vi ska göra med detta med Josef då det enbart är PPs saker som idag inventeras.

13. Ny möteslokal. Hur är status? Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Nicolas / Andreas
ca. 3 min.
Ingen ändring i frågan, vi bordlägger frågan med uppmaningen att alla kan försöka hitta en lämplig lokal.

14. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Bordlagd sedan tidigare.
Ansvar: Magnus
ca. 3 min.
Magnus skapar en padda där artikeln författas.

15. Övriga frågor
ca. 4 min.
Sofia: Vi behöver ha en publiceringsordning för de händerlser som sker i föreningen.
Sofia tar på sig ansvaret att skapa en lista på wikin.

16. Beslut om tid för nästa möte.
ca. 3 min.
den 16/12 kl 18:00, Andra Långgatan 34, Magnus Andersson

17. Mötet avslutas.
ca. 1 min.
Sofia avslutade mötet kl 14:24

Total uppskattad tid: ca. 50 min
Total brukad tid: 40 min

Justerat av:
Andreas Kettelhoit, 2015-11-08
Nicolas Sahlqvist, 2015-12-08