PPGBG:Protokoll SM151216

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:39, 16 December 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapades)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styrelsemötesprotokoll för Piratpartiet Göteborg

Datum: 2015-12-16
Tid: 18:00
Plats: Mumble

Föredragslista

Mötets öppnande

ca. 1 min.

Sofia öppnade mötet kl 18:11

Fastställande av röstlängd

ca. 1 min.

Närvarande: Magnus Andersson, Sofia Hartelius, Nicolas Sahlqvist.

Mötets behörighet

ca. 1 min.

Mötet ansågs behörigt kallat.

Godkännande av dagordning

ca. 4 min.

Dagordningen godkändes.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

ca. 1 min.

Följande valdes:

Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket?

Ansvar: Nicolas/Magnus
ca. 5 min.

Inspelningen behöver editeras/publiceras.
Det behövs en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 på wikin.


Magnus informerade om att filen ska läggas upp på wikin, Andreas ska frågas om han kan skriva en kort beskrivning av filen som beskriver när, var, vem som deltar och kort vilket ämne som behandlas, annars kommer Nicolas göra det.

Sprutbytesprogram.

Ansvar: Nicolas och Sofia L.
ca. 3 min.
Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare.


Magnus tar på sig att höra med Tobias Carlsson om han kan tänka sig att driva frågan då han är engagerad och insatt i den.

Västtrafik och politisk reklam.

Ansvar: Andreas
ca. 3 min.
Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.


Bordlades då Andreas/Sofia L., som Andreas har delegerat frågan till, inte var på plats.

Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?

Ansvar: Sofia L.
ca. 3 min.

Bordlagd sedan tidigare.


Bordlades då Sofia L. inte var på plats.

Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

Ansvar: Sofia L.
ca. 3 min.

Hur gör Crossing borders och Stadsmissionen? Vilka skyldigheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.


Bordlades då Sofia L. inte var på plats.

Ny möteslokal

Ansvar: Nicolas/Andreas
ca. 3 min.

Hur är status? Bordlagd sedan tidigare.


Andreas har tillgång till OpenEnds lokaler och har pratat med Jakob, Sofia H. ser till att skriva ett avtal med Ung Pirat så att vi, om möjligt, kan hålla nästa möte på OpenEnd.

Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingsituationen

Ansvar: Magnus
ca. 3 min.

Bordlagd sedan tidigare.


Artikeln är påbörjad, men behöver mer arbete då den till viss del enbart är en struktur nedskriven. Länk till padda: http://piratepad.net/wQdQvX8v9J

Piratpartiet 10 år

ca 5 min.

Hur ska vi uppmärksamma detta lokalt?


Styrelsen bestämde att vi ska skapa en arbetsgrupp för 10-årsjubiléet och Sofia H. är sammankallande.

Övriga frågor

ca. 10 min.

  • Sofia H. tog upp att hon har sammanställt de protokoll som hon har hittat. Det kan finnas ett glapp i maj men frågan är om vi hade ett möte då eller inte.
  • Magnus lät meddela att föreningen äntligen ska ha fått det årliga centrala bidraget.
  • Sofia undrade om vi skulle göra något av Overvakad.se, Nicolas kollar vem som har domänen och kollar om de ska använda den.
  • Sofia lyfte frågan om tidsangivelser i kallelse och protokoll. Mötet beslutade att fortsätta att sätta ut dem i kallelsen och i protokoll men att den resulterande tiden enbart ska skrivas in för mötet i sin helhet, inte för varje punkt.

Beslut om tid för nästa möte.

ca. 3 min.

Mötet beslutade att nästa möte skall hållas lördagen den 16 januari, 2016.

Mötet avslutas

ca. 1 min.

Sofia avslutade mötet kl 18:54 och tackade alla närvarande.

Total uppskattad tid: ca. 50 min
Totalt använd tid: 43 min.

Justerat av Nicolas Sahlqvist: