PPGBG:Protokoll SM160206

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 16:08, 6 February 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "==Mötets öppnande== ca. 1 min.<br /> Mötet öppnades 15:14 ==Fastställande av röstlängd== ca. 1 min.<br /> Röstlängd: Magnus, Nicolas Sahlqvist...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mötets öppnande

ca. 1 min.
Mötet öppnades 15:14

Fastställande av röstlängd

ca. 1 min.
Röstlängd: Magnus, Nicolas, Sofia, Andreas

Mötets behörighet.

ca. 1 min.
Mötet anses behörigt.

Godkännande av dagordning

ca. 4 min.
Dagordningen godkändes efter att punkt om årsmöte lagts till.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

ca. 1 min.
Ordförande: Sofia
Sekreterare: Magnus
Justerarare: Nicolas och Andreas

Frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket

Ansvar: Nicolas / Magnus
ca. 5 min

Magnus informerade om att filen ska läggas upp på wikin, är den upplagd? Nej.
Har Andreas eller Nicolas skrivit en kort beskrivning av filen som beskriver när, var, vem som deltar och kort vilket ämne som behandlas? Nej.
Har Inspelningen editeras/publiceras? Nej.

Frågan bordläggs och de inblandade får se till att punkten är klar till nästa möte annars så avskrivs den.

Sprutbytesprogram

Ansvar: Magnus
ca. 3 min

Vad ska vi åstadkomma?
Ingår det här i ett större sammanhang?
Bordlagd sedan tidigare.
Magnus tar på sig att höra med Tobias Carlsson om han kan tänka sig att driva frågan då han är engagerad och insatt i den. Är Tobias intresserad?

Tobias visar inte direkt intresse av att göra något inom detta.
Vi har en artikel som påbörjats men just nu så vet vi inte var den är, så vi behöver hitta den och göra klart den för att försöka få den publicerad.
Nicolas ska försöka få kontakt med det privata initiativ som gjorts för sprututbytesprogram.

Västtrafik och politisk reklam

Ansvar: Andreas
ca. 3 min.

Vad har de för riktlinjer?

Bordlagd sedan tidigare.

Punkten strykes.

Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?

Ansvar: Sofia L
ca. 3 min

Bordlagd sedan tidigare.

Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

Ansvar: Sofia L
ca. 3 min.

Hur gör Crossing borders och stadsmissionen?

Vilka skyldigheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.

Punkten bordlägges.

Möteslokal. Har avtal med Ung Pirat slutits om tillgång till Open End’s lokaler?

Ansvar: Sofia H
ca. 3 min.

Nej, inte ännu. Vi kommer att som en interimlösning använda oss av Andreas mandat.

Artikel ang. flyktingsituationen

Hur är status? Ansvar: Magnus
ca. 5 min.

Vi beslutade att göra en omstart då den påbörjade artikeln numera är gammal. Vi behöver skapa ett fokus och samla in fakta runt detta för att kunna skriva en aktuell artikel. Vi skapar en arbetsgrupp för att skriva ihop artikeln.

Piratpartiet 10 år

Ansvar: Sofia H
ca. 3 min.

Hur skall detta firas lokalt?
Grupp skall sammankallas.
Status?

Sofia har varit sjuk och har inte kunnat dra i frågan.

Vi kommer att delta i picknickfestivalen, en arbetsgrupp behöver sättas ihop. Sofia är sammankallande.

Vi spånade även i att skapa ett evenemang i stil med ett mini-TED, Talk Like a Pirate (TLP). En arbetsgrupp ska sättas ihop, Magnus är sammankallande, och preliminärt datum är 17 september (då 19 september är Talk Like a Pirate day).

Tidpunkt för årsmöte

Vi beslutade att ha årsmöte den 12 mars kl 16:00.

Övriga frågor

ca. 4 min.

Nicolas tog upp kommande event:

Sofia tog upp angående vad som hänt med filmmaterialet från IFW.

Beslut om tid för nästa möte

ca. 3 min.

5 mars kl 16:00

Mötet avslutas

ca. 1 min.

Mötet avslutades av Sofia Kl 16:43