PPGBG:Protokoll SM160312

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:06, 17 March 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "=Styrelsemöte Piratpartiet Göteborg= Var: Fjärde Långgatan 28 När: 2016-03-12 kl 16:00 ==1. Mötets öppnande== ''ca. 1 min.'<br /> 16:14 ==2. Fastställande av r...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styrelsemöte Piratpartiet Göteborg

Var: Fjärde Långgatan 28 När: 2016-03-12 kl 16:00

1. Mötets öppnande

ca. 1 min.'
16:14

2. Fastställande av röstlängd

ca. 1 min.
Närvarande: Magnus Andersson, Sofia Hartelius, Nicolas Sahlqvist, Sofia Larsson, Johan Svensson, Ulf Hartelius (ej medlem)

Johan beviljades yttranderätt samt förslagsrätt

3. Mötets behörighet

ca. 1 min.
Mötet ansågs behörigt kallat.

4. Godkännande av dagordning

ca. 4 min.
Dagordningen godkändes.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare

ca. 1 min.
Ordförande: Sofia H.
Sekreterare: Magnus
Justerare: Nicolas, Sofia L.

6. Vems är frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket?

ca. 5 min
Ansvar: Nicolas / Magnus

Inspelningen behöver redigeras och publiceras. Det behövs en plats där filerna kan läggas upp, alt. skapa en möjlighet att lägga upp MP3 på wikin.

Frågan bordläggs och de inblandade får se till att punkten är klar till nästa möte annars så avskrivs den.

Vi prioriterar att lägga upp första delen. Magnus ordnar detta.

7. Sprutbytesprogram

ca. 3 min
Ansvar: Nicolas / Sofia L.

Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare.

Nicolas ska försöka få kontakt med det privata initiativ som gjorts för sprututbytesprogrammet.

Johan berättade om att kommunen har ändrat sig i frågan men har tagit med två specialklausuler som gör sprututbytesprogrammet tandlöst.

Mötet beslutade att Johan bildar en arbetsgrupp där han är sammankallande för att utreda sprututbytesfrågan.

8. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.

ca. 3 min
Ansvar: Sofia L.

Vi väljer att lägga ned frågan då vi behöver formulera problemställningen ytterligare.

9. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

ca. 3 min.
Ansvar: Sofia L.

Hur gör Crossing borders och stadsmissionen? Vilka skyldigheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare.

Vi väljer att lägga ned frågan då vi behöver formulera problemställningen ytterligare.

10. Piratpartiet fyller 10 år

ca. 3 min.
Ansvar: Sofia H. / Magnus

Sofia H. har ännu inte sammankallat till möte angående deltagande på picknickfestivalen.

Magnus informerade om den nuvarande statusen av Talk Like a Pirate. Arbetet är ännu i sin linda, det behöver formuleras mål för att kunna jobba med det mera strategiskt.

11. Ny möteslokal

ca. 3 min.
Ansvar: Sofia H.

Vi fortsätter leta lokal. Johan Svensson ska kolla i sit nätverk om det finns något att tillgå.

12. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.

ca. 3 min. Ansvar: Magnus

Vi väljer att lägga ned frågan då vi behöver formulera problemställningen ytterligare.

13. Ny tid för årsmöte

ca. 2 min.

Beslut togs att hålla årsmöte 9/4 kl 16:00

14. Övriga frågor

ca. 4 min.

Inga övriga frågor lyftes

15. Beslut om tid för nästa möte.

ca. 3 min.

Mötet beslutade att inte ha något möte förrän årsmötet den 9/4.

16. Mötet avslutas.

ca. 1 min.
Sofia H. avslutade mötet och tackade samtliga för visat intresse.