PPGBG:Protokoll SM180121

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:16, 22 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Protokoll från styrelsemöte 180121)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Protokoll; styrelsemöte för PPGBG: 180121 Föredragslista 1. Mötets öppnande. 14:05 2. Fastställande av röstlängd. Närvarande: Sofia Michaela Christoffer Nicolas (injusterad 14:12) Stefan (injusterad 14:26)


3. Mötets behörighet. Mötet anses behörigt 4. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkänns 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. Ordförande: Sofia Sekreterare: Michaela Justerarare: Christoffer

6. Årsmöte. 11e februari ligger på förslag. Krockar för Michaela med Piratträff i Lund. Nytt förslag 4e februari., efter/före UP Västs årsmöte. Sofia frågar Anastasia. Beslutas att vara i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Lokalen är bokad den 11e februari 11 - 18. Stefan tar ansvar för nycklar och Anförande. Ämnet för anförandet kommer att handla hur man driver lokalvalskampanj. Anförandet börjar 12:00 Årsmötet för PP GBG börjar 12:30. Förslag på valfrågor Västlänken och Västsvenska paketet. Transparens i offentlig sektor Ytterligare en valfråga behövs, vi bestämmer dock att ha den öppen för förslag. Kommunkandidater preliminärt: Christoffer Stefan Nicolas Magnus Sofia gör ett utskick om kandidatur i Göteborgs kommunalval. Behörig beställare av valsedlar Kassören En till Anmäla deltagande i val. Är deltagande i val redan ordnat?

7. Antagande av revisor Styrelsen antar Anastasia Storm som revisor. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse ska vara inskickat innan den 3e februari. 8. Verksamhetsplan Förslag till verksamhetsplan: Externt fokus: Medlemsvårdande aktiviteter Internt fokus: Valkampanj 9. Politik Se punkt 6. 10. Kandidatlista Se punkt. 6 11. Övriga frågor Inga övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte. Inget mer styrelsemöte behöver hållas under verksamhetsåret.

13. Mötet avslutas. Mötet förklaras avslutat 15:01

Justerat: Datum: