PPGBG:Protokoll SM180121

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:08, 30 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Christoffer meddelade via messenger 180125 att han godkände prtokollet.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Protokoll; styrelsemöte för PPGBG: 180121

Föredragslista

1. Mötets öppnande.

14:05

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia
 • Michaela
 • Christoffer
 • Nicolas (injusterad 14:12)
 • Stefan (injusterad 14:26)

3. Mötets behörighet.

Mötet anses behörigt

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Michaela
 • Justerarare: Christoffer

6. Årsmöte.

11e februari ligger på förslag. Krockar för Michaela med Piratträff i Lund. Nytt förslag 4e februari., efter/före UP Västs årsmöte. Sofia frågar Anastasia.

Beslutas att vara i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Lokalen är bokad den 11e februari 11 - 18.

Stefan tar ansvar för nycklar och Anförande. Ämnet för anförandet kommer att handla hur man driver lokalvalskampanj.

Anförandet börjar 12:00 Årsmötet för PP GBG börjar 12:30.

Förslag på valfrågor

 • Västlänken och Västsvenska paketet.
 • Transparens i offentlig sektor
 • Ytterligare en valfråga behövs, vi bestämmer dock att ha den öppen för förslag.

Kommunkandidater preliminärt:

 • Christoffer
 • Stefan
 • Nicolas
 • Magnus

Sofia gör ett utskick om kandidatur i Göteborgs kommunalval.

Behörig beställare av valsedlar

 • Kassören
 • En till

Anmäla deltagande i val. Är deltagande i val redan ordnat?

7. Antagande av revisor

Styrelsen antar Anastasia Storm som revisor. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse ska vara inskickat innan den 3e februari.

8. Verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan:

 • Externt fokus: Medlemsvårdande aktiviteter
 • Internt fokus: Valkampanj

9. Politik

Se punkt 6.

10. Kandidatlista

Se punkt. 6

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte.

Inget mer styrelsemöte behöver hållas under verksamhetsåret.

13. Mötet avslutas.

Mötet förklaras avslutat 15:01

Justerat: Christoffer Ohlsson Datum: 180125