PPGBG:Protokoll SM 151011

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:05, 17 October 2015 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "Protokoll för Styrelsemöte för PPGBG: 151011 Tid: 13:00 Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34. Föredragslista 1. Mötets öppnande. 1 min. 13.13 2. Fasts...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för Styrelsemöte för PPGBG: 151011

Tid: 13:00 Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34. Föredragslista

1. Mötets öppnande. 1 min. 13.13


2. Fastställande av röstlängd. 1 min. Närvarande: Nicolas Sofia H Magnus Andreas Anastasia Sofia L får Yttranderätt och förslagsrätt.

3. Mötets behörighet. 1 min. Mötet anses behörigt.

4. Föregående mötesprotokoll. 3 min. Bestämt sedan tidigare att Föregående mötesprotokoll gås igenom individuellt innan mötet.

5. Godkännande av dagordning. 4 min. Dagordningen godkänns.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. 1 min. Ordförande: Magnus Sekreterare: Sofia H Justerarare: Anastasia. Andreas

7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte? Ansvar: Nicolas. 5 min. Ingen revisionsberättelse. Nytt datum. 8/11. Hos Magnus. 12:00


8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat? Ansvar: Andreas. 5 min Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin.

9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Magnus. 3 min. Stryks från dagordningen för att tas upp vid ett senare tillfälle.

10.Bok & Bibliotek. Rapportering Ansvar: Sofia. 1 min. Rapport avlagd. Kontakter etablerade och/eller vårdade. Kostnaden var betydligt lägre eftersom samtliga som gick fick gå för studentpris.

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas. 4 min. Pga. tidsbrist stryks denna punkt från dagordningen för att vid behov tas upp igen.

12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas och Sofia L. 3 min Sofia L har reflekterat. Har något på gång. Frågan döljer en större grej, men bordläggs.

13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Andreas 3 min. Sofia L har kontaktat Västtrafik, men har inte fått ngt svar. Bordläggs. Andreas får gärna driva på så att de får upp det på sin agenda. Det gör inget om fler engagerar sig. Kontakt etablerad via PP-adress.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L 3 min Ska fortsätta sondera, men omformulera sig i kontakten.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L 3 min. Det finns en krav på att EU-migranterna har vissa rättigheter. Finns dock inte samma rättigheter som hos asylsökande flyktingar. Hur gör man i GBG? Sofia ska kontakta Crossing borders och Stadsmissionen.

16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status? Ansvar: Nicolas & Josef 3 min. Nicolas och Josef för dialog. Inget uppe på wikin än. Josef har fått en lista av Nicolas.

17. Ny möteslokal. Hur är status? Ansvar: Nicolas 3 min. Tidsbrist. Frågan bordläggs.

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Ansvar: Magnus 3 min. Bordläggs.

19. Övriga frågor 4 min.

PP GBG noterar att det är Oktober.

Nicolas - Flyktinggala 29/e November Konserthuset. Nicolas infomerar när han vet lite mer.

Magnus - Har blivit ombedd av Anton för att utbilda i PPpolitik och mediaträning. Behöver en lokal. 30- 50 pers. En budget på 15000. UP har ett liknande evenemang på g med plats för 8 pers. Anastasia och Magnus ser över möjligheten att samarbeta tillsammans.

20. Beslut om tid för nästa möte. 3 min. 8/11 efter årsmötet. prel 13.00. Magnusstället.

21. Mötet avslutas. 1 min. 60 14.05

Total uppskattad tid: 60 min Total brukad tid: 52 min

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2015-10-12 Anastasia Storm, 2015-10-11

Att-göra-lista inför nästa möte - Hitta en plats där man kan lägga upp ljudfiler. alt skapa möjligheten att lägga upp MP3 på wikin. - Andreas - Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? - Sofia L och Andreas - Sondera terrängen - Sofia L - Kontakta Crossing borders och Stadsmissionen ang. EU-migranters rättigheter. Sondera terrängen - Sofia L - Fortsatt arbete med Josef ang. inventarielista. - Nicolas - Ny möteslokal - Nicolas - Informera mera om Flyktinggala 29/11 - Nicolas - Kurs i PP-politik och mediaträning. Se över möjligheterna för ett samarbete med Anastasia. - Magnus