PPGPG:Agenda Årsmöte 190804

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:59, 17 July 2019 by Sbl (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Dagordning

Årsmöte för Piratpartiet Göteborg 2019-08-03 13.00-14.00

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande:
  • Sekreterare:
  • Justerare:

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Se Ekonomisk berättelse 2018

Revisionsberättelse för föregående år.

Se Revisionsberättelse 2018

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Inkomna motioner.

Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

Förslagsvis

  • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
  • Styrelsen skall aktivt kontakta och aktivera nya medlemmar.
  • Styrelsen skall vara med och utveckla piratpolitiken.

Val av årets styrelse

Förslagsvis: Ordförande, sekreterare, kassör & x antal ledamöter.

Val av årets revisor samt revisorsersättare.

Val av årets valberedning.

Mötet avslutas.

Justerat:

Datum: