PPVG:Agenda Medlemsmöte 2018-02-11

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:31, 27 January 2018 by Sofia.hartelius (talk | contribs) (Created page with "== Dagordning == === 1. Mötets öppnande. === === 2. Fastställande av röstlängd. === Närvarande: === 3. Mötets behörighet. === === 4. Godkännande av dagordning. ==...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

3. Mötets behörighet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande: Sekreterare: Justerare:

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se bilaga 1

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

8. Revisionsberättelse för föregående år.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

10. Inkomna motioner.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

Förslagsvis

  • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
  • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
  • Styrelsen ska speciellt bidra med ekonomiska medel för PP GBG’s valkampanj.


12. Val av årets styrelse

Förslagsvis: Ordförande, sekreterare, kassör & x antal ledamöter.

13. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

14. Val av årets valberedning.

15. Fråga om att gå till val

Enligt Piratpartiets stadgar 9.3.2. åligger det medlemsmötet att besluta om att gå till lokalval. Om mötet finner att de vill gå till val måste anmälan om deltagande i vall skickas till Valmyndigheten. Detta görs senast den 10:e augusti, men bör förstås ske tidigare.

16. Antagande av politiskt program

Enligt Piratpartiets stadgar 9.3.2. åligger det medlemsmötet att besluta om vilket politiskt program som skall antas. Obs! Programmet måste vara förenligt med partiets principprogram. Det politiska programmet som antas är också den politik partiet skall driva lokalt. Det är dessa punkter vi speciellt kommer att fördjupa oss under valkampanjen. På förslag är att driva politik om:

  • Västlänken och Västsvenska paketet
  • Informationssäkerhet och digitala journaler i sjukvården
  • Psykvård
  • Hög arbetsbelastning inom vården. 6h arbetsdag.
  • Gratis kollektivtrafik

17. Antagande av kandidatlista.

Enligt Piratpartiets stadgar 9.3.2. åligger det medlemsmötet att besluta om vilka kandidater som ska få lov att representera partiet i lokalval. Kandidatlistan ska vara inlämnad till länsstyrelsen senast den 10e April, men gärna tidigare om möjligt.

18. Antagande av behörig beställare av valsedlar samt kontakt med länsstyrelsen.

Kan vara en person, men förslagsvis 2. Behörig beställare måste anmälas till Länsstyrelsen. Det åligger den behöriga beställaren att kontrollera och ev. korrigera uppkomna fel på kandidatlistan och namnvalsedeln.

19. Fråga om att utvidga behörig beställares ansvarsområde till att gälla samtliga kommuner inom Västra Götaland.

En del lokala föreningar riskerar att inte hinna utse behörig beställare innan den 28:e februari. Den beställare som PP VG utser kan ges mandat att ev. vara beställare för samtliga kommuner inom landstinget.

20. Mötet avslutas.

Justerat: Datum: �