PPVG:Agenda Styrelsemöte 2015-08-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 00:55, 22 August 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapades)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

§ 3. Mötets behörighet.

§ 4. Godkännande av dagordning.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

§ 6. Diskussion och beslut om att besöka olika inrättningar inom VG för att ta reda på vad de ser som problem och vilka lösningar som de kanske kan ha på de problemen.

§ 7. Diskussion och beslut om hur våran politik ska utformas

§ 8. Övriga frågor.

§ 9. Beslut om tid för nästa möte.

§ 10. Mötets avslut.