Revision history of "PPVG:Förslag till verksamhetsplan 2016"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:42, 12 March 2016Moinois talk contribs 539 bytes +539 Created page with "Förslag till verksamhetsplan PPVG 2016 Under 2016 ska föreningen jobba vidare med det som påbörjats under 2015, mer specifikt att skapa en välförankrad regional politik..."