Revision history of "PPVG:Förslag till verksamhetsplan 2017"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:24, 27 March 2017Sofia.hartelius talk contribs 158 bytes +158 Created page with "'''Verksamhetsplan:''' *Styrelsen ska på månadsbasis anordna medlemsvårdande aktiviteter. *Styrelsen ska delta i arbetet med att ta fram politik för 2018."