PPVG:Protokoll Årsmöte 190804

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 05:27, 6 December 2019 by Frejk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för medlemsmöte i Piratpartiet Västra Götaland 2019-08-04

Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 14.46

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till

 • Sofia Hartelius
 • Magnus Hulterström
 • Christoffer Ridderland
 • Jimmy Eriksson
 • Erik Lannermo
 • Stefan Roudén

Mötets behörighet

Mötet har kallats i enlighet med stadgarna och anser sig behörighet.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan ändringar.

Val av mötesfunktionärer

 • Ordförande: Magnus
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerare: Jimmy, Christoffer

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Verksamhetsberättelsen godtages.

Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år

Den ekonomiska berättelsen godtages.

Revisionsberättelse för föregående år.

Ingen revision är möjlig eftersom tillgång till föreningens bankkonto saknas. Frågan bordläggs.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Eftersom någon revision inte har varit möjlig bordläggs frågan.

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Punkt 1 ändras till:

Styrelsen skall anordna utbildningar och medlemsvårdande aktiviteter.

Verksamhetsplanen godkänns med förändringen och lyder i sin helhet:

 • Styrelsen skall anordna utbildningar och medlemsvårdande aktiviteter
 • Styrelsen skall aktivt kontakta och aktivera nya medlemmar.
 • Styrelsen skall vara med och utveckla piratpolitiken.

Val av årets styrelse

 • Ordförande: Erik
 • Sekreterare: Stefan
 • Kassör: Jimmy
 • Ledamöter: Sofia, Magnus och Christoffer

Val av årets revisor samt revisorsersättare

 • Revisor: Josefin Widberg
 • Revisorsersättare vakant

Val av årets valberedning

Bordläggs till nästa medlemsmöte.

Mötet avslutas

Mötet avslutas kl 15.00.

Protokollet justeras

 • Jimmy Eriksson, 2019-11-27
 • Christoffer Ridderland, 2019-12-06