PPVG:Protokoll Medlemsmöte 2016-03-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:07, 20 March 2016 by GalaxyAbstractor (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 14:11. 2. Fastställande av röstlängd Magnus Andersson Nicolas Sahlqvist Shabir Noori Rickard Wahlander Victor Nagy ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 14:11.

2. Fastställande av röstlängd

Magnus Andersson

Nicolas Sahlqvist

Shabir Noori

Rickard Wahlander

Victor Nagy

Sofia Hartelius


Sofia Larsson anslöt från och med punkt 6.

3. Mötets behörighet

Kallelsen skickades ut 2 veckor sedan och är därmed behörigt.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare

Magnus nominerades till mötesordförande, Victor nominerades till mötessekreterare. Sofia H och Rickard nominerades till justerare. Dessa valdes.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Mötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för föregående år

Vi har inte fått in en revisionsberättelse pga att förfrågan var sen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet ger avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Styrelsen har inga propositioner.

Mötet valde att anta förslaget till verksamhetsplanen och lägger denna till handlingarna.

Mötet valde att anta förslaget till budget och lägger denna till handlingarna.

12. Val av årets styrelse

Magnus nominerade Sofia L till ledamot. Sofia L accepterade nomineringen.

Rickard nominerade Shabir till ledamot. Shabir accepterade nomineringen.

Shabir nominerade Rickard till ledamot. Rickard accepterade nomineringen.

Nicolas nominerade Victor till ledamot. Victor accepterade inte nomineringen.

Rickard nominerade Nicolas till ledamot. Nicolas accepterade nomineringen.

Magnus nominerade Mikaela Skeppstedt till ledamot. Mikaela accepterade nomineringen.


Mötet valde Sofia L, Shabir, Rickard, Nicolas och Mikaela till ledamöter.


Nicolas nominerade Sofia L till ordförande. Sofia accepterade nomineringen.


Mötet valde Sofia L till ordförande.

13. Val av årets revisor och ersättande för denna

Magnus nominerade Fabian Rosdalen till revisor. Fabian accepterade nomineringen.

Rickard nominerade Magnus till revisorersättare. Magnus accepterade nomineringen.

Magnus nominerade Victor till revisorsersättare. Victor accepterade nomineringen.


Mötet röstar till revisorsersättare:

4 röster till Magnus för revisorsersättare

4 röster till Victor för revisorsersättare.


Då röstningen blev lika så skedde en ny omröstning:

4 röster till Magnus för revisorsersättare

5 röster till Victor för revisorsersättare


Fabian valdes till revisor.

Victor valdes till revisorsersättare.


14. Val av årets valberedning

Magnus nominerade Sofia H till valberedning. Sofia H accepterade inte nomineringen.

Victor nominerade Magnus till valberedningen. Magnus accepterade inte nomineringen.


Mötet valde att vakantsätta valberedningen.

15. Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:31.

Justerat av Rickard Wahlander 
Justerat av Sofia Hartelius