PPVG:Protokoll Medlemsmöte 2017-03-26

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Föredragslista


1. Mötets öppnande.

17 20

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Magnus Andersson

Sofia Hartelius

Nicolas Sahlqvist

Gunnar Palmgren

Stefan Roudén

Benjamin Andreasson

Jonatan Bellman

Andreas Kettelhoit

Johan Svensson

Sture Persson

3. Mötets behörighet.

Ja, möte är behörigt.

4. Godkännande av dagordning.

Mötet valde att godkänna dagordningen.

Vi lägger till punkt 13: Val antalet styrelseledamöter.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande: Magnus Andersson

Sekreterare: Sofia Hartelius

Justerare: Andreas Kettelhoit, Gunnar Palmgren

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år:

Se bilaga 1. Läggs till handlingarna

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Bilaga 2. Läggs till handlingarna

8. Revisionsberättelse för föregående år.

Har ej inkommit.

=

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. ===== Mötet ger 2016 års styrelse ansvarsfrihet.

Mötet ålägger 2016 års styrelse att publicera protokollen från sina styrelsemöten på Piratpartiets wiki. Framtida styrelser behöver planera sitt arbete bättre för att säkra att nödvändiga dokument kommer med i kallelsen till årsmötet.

10. Inkomna motioner.

Inga inkomna motioner finns att behandla.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

Styrelsen får rätt att disponera den budget som finns enligt verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan:

  • Styrelsen ska på månadsbasis anordna medlemsvårdande aktiviteter.
  • Styrelsen ska delta i arbetet med att ta fram politik för 2018.
12. Ihopslagning med PP GBG.

Årsmötet noterar att PP GBG läggs ner och tar över de resurser som skänks dem. VG noterar att de får ett större ansvar för den kommunala politiken i Göteborg.

13. Val av antal styrelseledamöter

Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

14. Val av årets styrelse.

Ordförande: Sofia Hartelius

Sekreterare: Stefan Roudén

Kassör: Nicolas Sahlqvist

Ledamot 1: Gunnar Palmgren

Ledamot 2: Benjamin Andreasson

Ledamot 3: Andreas Kettelhoit

Andreas nominerar Magnus till ledamot, Magnus tackar nej.

15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

Revisor: Fabian Rosdalen,

Revisorsersättare: Vakant

16. Val av årets valberedning.

Valberedning: Vakant

17. Övriga frågor

Årsmötet noterar att under mötets gång inkommer revisionsberättelse och revisorn hade inga åsikter och ansåg att mötet kunde ge styrelsen ansvarsfrihet.

18. Mötet avslutas.

19:09

Justerat: Andreas Kettelhoit, Gunnar Palmgren

Datum: 2017-03-26