PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2015-08-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:08, 24 August 2015 by Moinois (talk | contribs) (Gjorde samtliga punkter i fetstil)
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades 17:47.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Magnus Andersson, Victor Nagy, Nicolas Sahlqvist

§ 3. Mötets behörighet.

Mötet finnes behörigt.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Victor valdes till sekreterare.

Nicolas Sahlqvist och Magnus Andersson valdes till justerare.

§ 6. Diskussion och beslut om att besöka olika inrättningar inom VG för att ta reda på vad de ser som problem och vilka lösningar som de kanske kan ha på de problemen.

Förra mötet beslutades det att besöka vissa inrättningar för att få en verklighetssyn på vilka problem som existerar.

Förslag är att besöka skyddsombud på ett sjukhus.

Vi behöver sätta upp en lista med frågor innan vi tar kontakt.

Förslag att kontakta Monica Djurner, huvudskyddsombud på Vårdförbundet på Sahlgrenska.

Huvudområden för Västra Götaland är Hälsa och sjukvård, kultur och historia, turist, kollektivtrafik, folkhögskolor, naturbruksgymnasium och funktionsnedsättning.

Fokusområden kommer vara sjukvård och kultur till att börja med.

Mötet beslutar detta.

§ 7. Diskussion och beslut om hur våran politik ska utformas

 • Satsa på akutvården
Mötet håller med
 • Fritidskort för studerande
Mötet håller med
 • Ledarskap i skolan
Mötet håller med
 • Öppenhet i regionala och kommunala beslut
Mötet håller med
 • Västlänken skrotas/andra alternativ utvärderas
Svårt att driva i länet, ligger på riksnivå
 • Trängselskatten behålls men förändras
Mötet håller med
 • Fortsatt motstånd till västtrafiks biljettsystem
Mötet håller med, Nederländerna är ett gott exempel
 • Nationellt taxesystem för kollektivtrafik
Mötet håller med, Nederländerna är ett gott exempel
 • Jämställdhet i kommunala och regionala styrelser
Endast när flera med likställd kompetens behöver särskiljas
 • Meritvärdering av jämställdhet i offentliga upphandlingar
Förslag gavs att gå igenom punkten för att utvärdera eller stryka.
Mötet beslutade att punkten behöver omarbetas.
 • Småföretag bör gynnas i offentliga upphandlingar
Mötet håller med
 • Meritvärdering av nytänkande i offentliga upphandlingar
Mötet håller med
 • Social aspekter ska vägas in vid offentliga upphandlingar
Mötet håller med
 • Fri programvara
Fokusera på att öppna standarder används och om slutna programvaror ska användas bör de motiveras

Vi vill skapa mer information på våran wiki kring de olika punkterna.

Magnus tar på sig att skapa de initiala sidorna på wikin.

§ 8. Övriga frågor.

 • Ska styrelsemöteskallelsen skickas till alla medlemmar?
Bör gå ut samt även protokollen.

Magnus fixar ett skelett på wikin för struktur.

 • todolista
Vi bordlägger till nästa möte.
Magnus skapar en wikisida för den

§ 9. Beslut om tid för nästa möte.

Mötet bestämde att nästa möte ska hållas den 23 september kl 18

§ 10. Mötets avslut. Mötet avslutades 19:29.

Justerat av:

Nicolas Sahlqvist (19/8)

Magnus Andersson (19/8)