PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2016-02-20

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:41, 20 February 2016 by GalaxyAbstractor (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande Mötet öppnades 16:14 den 20/2 2016. 2. Fastställande av röstlängd Magnus Andersson Victor Nagy Shabir Noori Rickard Wahlander 3. Mötets b...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 16:14 den 20/2 2016.


2. Fastställande av röstlängd

Magnus Andersson

Victor Nagy

Shabir Noori

Rickard Wahlander


3. Mötets behörighet

Mötet kallades den 13:e februari och är behörigt kallat.


4. Godkännande av dagordning

Mötet finner dagordningen godkänd


5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Magnus valdes till mötesordförande.

Victor valdes till mötessekreterare.

Shabir och Rickard valdes till justerare.


6. Piratpartiet 10-års jubileum

I och med att det är Piratpartiets 10-års jubileum så bör vi uppmärksamma detta.


Exempel kan vara en fest, en ted-talk, möte för att träffas och prata med varandra.

Delta i picknickfestivalen som pirater.


Göra något så att partiet syns eller för partiets medlemmar.


Fundera på vad som ska göras, av vem och hur under veckan och sammanställa idéer.


Vi ska ta reda på vad som händer runtom i olika städer inom VG där vi skulle kunna synas.

7. Diskussion kring verksamhetsberättelse för 2015

Magnus ska sammanställa verksamhetsberättelsen, hur många möten vi har haft och aktiviteter i föreningen.


8. Diskussion kring ekonomisk berättelse för 2015

Nicolas ska sammanställa den ekonomiska berättelsen.


9. Förslag till verksamhetsplan för 2016

Ha ett möte där vi skriver en verksamhetsplan. Den 5:e mars klockan 14.


Punkter vi vill utgå ifrån:

  • Beslutslogg
  • Antal möten
  • Uppmärksammas mer i media
  • Aktiviteter inom regionen
  • Värva fler medlemmar
  • Revidera regionspolitiken


10. Förslag till budget för 2016

Nicolas ska ta fram ett förslag till budget till mötet den 5:e mars.


11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.


12. Beslut om tid för nästa möte

Punkten stryks och den nya styrelsen ska välja en tid på årsmötet den 12:e mars.


13. Mötets avslut.

Mötet avslutades 17:06.


Justerat av Rickard Wahlander 17:51