PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2015-11-19

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:29, 22 December 2015 by GalaxyAbstractor (talk | contribs) (Created page with "1. Mötets öppnande Mötet öppnades 18:13, 19/11 2015 2. Fastställande av röstlängd Mötets röstlängd är: Magnus Andersson, Victor Nagy, Rickard Wahlander...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:13, 19/11 2015

2. Fastställande av röstlängd

Mötets röstlängd är: Magnus Andersson, Victor Nagy, Rickard Wahlander

3. Mötets behörighet

Mötets finnes behörig.

4. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen men vi ändrar "två justerare" till "justerare" i punkt 5.

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Magnus valdes till mötesordförande

Victor valdes till mötessekreterare.

Rickard valdes till justerare.

6. Uppföljning angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar I regionen

Kultur

* Hur främjar ni kultur bland de anställda? Till exempel stöd till att gå på museum, teaterevents etc?
* Främjar ni kultur åt allmänheten? Till exempel sponsrar teatervisningar, konst eller annat liknande?

Integritet

* Hur hanteras personalens privata uppgifter?
* Ifall ni ofta kommer i kontakt med allmänheten, hur hanteras deras privata uppgifter?
* Sker det någon slags övervakning över personalen, till exempel vilka sidor de besöker när de använder sina arbetsdatorer?


Kunskap

* På vilka sätt stödjer ni utbildning av personalen?
* Annordnar ni “studiedagar” eller liknande evenemang där personalen har möjlighet att lära sig något nytt/utveckla en redan befintlig kunskap?
* Ifall ni ger diverse stöd till personalen för att utbilda sig, har ni begränsningar vad för sorts utbildning personalen vill ha? Till exempel ifall det är begränsat till inom yrket eller vad som skulle ge fördelar till organisationen, eller ifall det är mer fritt val.
* Stöder ni spridning av kunskap och i så fall hur? T.ex bidrag/sponsring av föreläsningar, universeum, etc

Vi behöver fler frågor, föreslag att rotera ansvaret för att få ett annat perspektiv, alternativt fråga medlemmarna vad de hade varit intresserade att veta.

Formulera upp en målgrupp runt dessa frågor, enklare att få ut fler intressanta frågor från och till medlemmarna. Se ifall våra medlemmar vet vilka problem de ser, till exempel där de är anställda.

Mötet finner punkten behandlad men vi vill fråga medlemmarna vad de vill fråga inrättningarna, därför behöver vi skriva en beskrivande text över vad vi vill åstadkomma.

7. Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta

Mötet bordlägger frågan på grund av att ansvariga ej kunde närvare.

8. Övriga frågor

  1. Vi borde ha någon som är medlemsansvarig

Vi borde ha någon som ser när vi får och när vi tappar medlemmar. När en ny medlem tillkommer så bör ansvarig skicka ett välkomstmail med information och inbjudan till styrelsemöten och andra aktiviteter. Mötet finner detta bra och beslutar att hitta någon som kan och vill vara ansvarig. Arbetet är påbörjat med att hitta lämpliga personer för att vara ansvarig.

  1. Magnus behöver och ska ta kontakt med Monica Djurner, Huvudsskyddsombudet på Sahlgrenska, för att initiera kontakt.

9. Beslut om tid för nästa möte

Lördag den 19:e december klockan 16:00, högst en timme.

10. Mötets avslut.

Mötet avslutades 18:53.

Justerat 2015-11-19