Revision history of "PPVG:Verksamhetsberättelse 2015"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:42, 12 March 2016Moinois talk contribs 1,004 bytes +1,004 Created page with "Under året 2015 har PPVG gjort följande: Styrelsen har haft 9 möten, samt ett extrainsatt medlemsmöte för att fylla de platser som var vakanta i styrelsen. Vi har för..."