Difference between revisions of "PPVGs Stadgar"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Stadgar antagna vid uppstartsmötet 130224)
 
m (Ändrade strukturen)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland ==
 
== Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland ==
§ 1. Föreningen
+
=== § 1. Föreningen ===
1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Västra Götaland och har sitt säte i
+
* 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Västra Götaland och har sitt säte i Västra Götaland  
Västra Götaland
+
* 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Västra Götaland
1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Västra Götaland
+
* 1.3 Föreningens syfte är:
1.3 Föreningens syfte är:
+
: a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
+
: b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat påPiratpartiets politik,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat
+
: c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på ensolidarisk basis.
Piratpartiets politik,
+
* 1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en
+
=== § 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv ===
solidarisk basis.
+
* 2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens områdehar rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
+
* 2.2 Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte.
§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv
+
* 2.3 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället.
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område
+
* 2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som
+
* 2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt
+
* 2.6 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.
att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
+
* 2.7 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.
2.2 Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte.
+
=== § 3. Medlemsmöte ===
2.3 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är
+
* 3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.
medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället.
+
* 3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där.
2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem
+
* 3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet.
i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag
+
* 3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före mötet.
som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara
+
* 3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.
styrelseledamot i föreningen.
+
* 3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:
2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk
+
: 1. Mötets öppnande
kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
+
: 2. Fastställande av röstlängd
2.6 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara
+
: 3. Mötets behörighet
att jämställa med fysisk närvaro.
+
: 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
2.7 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i
+
: 5. Godkännande av dagordningen
föreningens arbete.
+
: 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
§ 3. Medlemsmöte
+
: 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas
+
: 8. Revisionsberättelse för det föregående året
senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.
+
: 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de
+
: 10. Inkomna motioner
medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två
+
: 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
(2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka
+
: 12. Val av årets styrelse:
ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats
+
: (a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges
+
: 13. Val av årets revisor och ersättare för denna
även där.
+
: 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på
+
: 15. Övriga frågor
medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en
+
* 3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.
(1) vecka före mötet.
+
=== § 4. Extra medlemsmöte ===
3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av
+
* 4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.
Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före
+
* 4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.
mötet.
+
* 4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till
+
=== § 5. Styrelse ===
verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem
+
* 5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet.
(5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av
+
* 5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.
Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.
+
* 5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1) vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.
3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:
+
* 5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten.
1. Mötets öppnande
+
* 5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska
2. Fastställande av röstlängd
+
: a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
3. Mötets behörighet
+
: b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes.
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
+
=== § 6. Revision ===
5. Godkännande av dagordningen
+
* 6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
+
* 6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
+
* 6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
+
=== § 7. Valberedning ===
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
+
* 7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.
10. Inkomna motioner
+
=== § 8. Stadgetolkning ===
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från
+
* 8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.
styrelsen
+
=== § 9. Stadgeändring ===
12. Val av årets styrelse:
+
* 9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d)
+
=== § 10. Nedläggning ===
Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e)
+
* 10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år.
Val av dessa ledamöter
+
* 10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
+
* 10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt.
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
+
* 10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.
15. Övriga frågor
+
=== § 11. Bilagor ===
3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i
+
* 11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.
+
* 11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
§ 4. Extra medlemsmöte
+
* 11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna.
4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av
+
* 11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen
+
* 11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
kalla till extra medlemsmöte.
 
4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta
 
kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas
 
minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.
 
4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen
 
behandlas.
 
§ 5. Styrelse
 
5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet.
 
5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.
 
5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1)
 
vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och
 
minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.
 
5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid
 
styrelsemöten.
 
5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska
 
a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för
 
kommande verksamhetsår,
 
b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och
 
ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast
 
15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på
 
föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes.
 
§ 6. Revision
 
6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och
 
ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens
 
resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
 
6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse
 
som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan
 
medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt
 
publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.
 
6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets
 
revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta
 
handlingar.
 
§ 7. Valberedning
 
7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som
 
förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda
 
andra val till förtroendeuppdrag.
 
§ 8. Stadgetolkning
 
8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av
 
Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under §
 
11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.
 
§ 9. Stadgeändring
 
9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av
 
Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4)
 
veckor efter fattat beslut.
 
§ 10. Nedläggning
 
10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt
 
tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år.
 
10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5)
 
medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att
 
kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra
 
medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.
 
10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en
 
process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska
 
föreningen anses vara återuppväckt.
 
10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och
 
dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.
 
§ 11. Bilagor
 
11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
 
11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
 
11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på
 
medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna.
 
11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5
 
omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
 
11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
 

Latest revision as of 13:44, 30 January 2018

Stadgar för Piratpartiet Västra Götaland

§ 1. Föreningen

 • 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Västra Götaland och har sitt säte i Västra Götaland
 • 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Västra Götaland
 • 1.3 Föreningens syfte är:
a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat påPiratpartiets politik,
c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på ensolidarisk basis.
 • 1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv

 • 2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens områdehar rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
 • 2.2 Medlemsavgift fastställs av medlemsmöte.
 • 2.3 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället.
 • 2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.
 • 2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
 • 2.6 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.
 • 2.7 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.

§ 3. Medlemsmöte

 • 3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.
 • 3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där.
 • 3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet.
 • 3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före mötet.
 • 3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.
 • 3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
 • 3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.

§ 4. Extra medlemsmöte

 • 4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.
 • 4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.
 • 4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 5. Styrelse

 • 5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet.
 • 5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.
 • 5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1) vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.
 • 5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten.
 • 5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska
a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes.

§ 6. Revision

 • 6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.
 • 6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.
 • 6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.

§ 7. Valberedning

 • 7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.

§ 8. Stadgetolkning

 • 8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

§ 9. Stadgeändring

 • 9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

§ 10. Nedläggning

 • 10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år.
 • 10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.
 • 10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt.
 • 10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

§ 11. Bilagor

 • 11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
 • 11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
 • 11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna.
 • 11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
 • 11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar: