Difference between revisions of "Partistyrelsen"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
 
*[[Carl Johan Rehbinder]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Carl Johan Rehbinder]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Leif Svahn]] (mandat t o m 2017-12-31)
 
*[[Leif Svahn]] (mandat t o m 2017-12-31)
 +
 +
== Partistyrelse 2016 ==
 +
Efter [[stadgerevisionen 2015]] som gick igenom sin [[förstaläsning]] på [[höstmötet 2015]] ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare vakantsattes enligt medlemsmötet till [[vårmötet 2016]].
 +
 +
Styrelsen bestod efter [[höstmötet 2015]] av fjorton ledamöter - fem med mandat till 2016-12-31, fyra med mandat till 2017-12-31, och fem med mandat till 2018-12-31. På [[vårmötet 2015]] ska enligt [[Piratpartiets_stadgar_2.8#.C3.96verg.C3.A5ngsregler|stadgarnas övergångsregler]] inga övriga ledamöter väljas om inte antalet ledamöter innan dess sjunkit till 11 eller färre, dock ska det väljas en partiledare, en vice partiledare och en partisekreterare.
 +
 +
*'''Partiledare''': ''[[Vakant]]''
 +
*'''Vice partiledare''': ''[[Vakant]]''
 +
*'''Partisekreterare''': ''[[Vakant]]''
 +
*[[Göran Widham]] (mandat t o m 2016-12-31)
 +
*[[Mattias Lundbäck]] (mandat t o m 2016-12-31)
 +
*[[Erik Hultin]] (mandat t o m 2016-12-31)
 +
*[[Jan Lindgren]] (mandat t o m 2016-12-31)
 +
*[[Erik Lönroth]]/[[Magnus Andersson]] (mandat t o m 2016-12-31) - val ej avslutat vid skrivande stund 2015-11-12
 +
*[[Marie Andersson]] (mandat t o m 2017-12-31)
 +
*[[Josef Ohlsson Collentine]] (mandat t o m 2017-12-31)
 +
*[[Carl Johan Rehbinder]] (mandat t o m 2017-12-31)
 +
*[[Leif Svahn]] (mandat t o m 2017-12-31)
 +
*[[Gustav Nipe]] (mandat t o m 2018-12-31)
 +
*[[Björn Flintberg]] (mandat t o m 2018-12-31)
 +
*[[Anton Nordenfur]] (mandat t o m 2018-12-31)
 +
*[[Troed Sångberg]] (mandat t o m 2018-12-31)
 +
*[[C Magnus Berglund]] (mandat t o m 2018-12-31)
  
 
== Sammankallande ==
 
== Sammankallande ==

Revision as of 10:59, 12 November 2015

Partistyrelsen är enligt Piratpartiets stadgar "partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet." Partistyrelsen väljs av partiets medlemmar på höstmötet, och vakantsatta platser i styrelsen väljs på nästkommande möte, oavsett om det är höstmöte eller vårmöte. Partistyrelsen ansvarar bland annat för att utse partiledare och besluta om budget.

Partistyrelsen består av femton mandat som inom sig utser en sammankallande och en sekreterare. Mandaten väljs fem i taget med ett treårigt mandat, så varje höstmöte ska välja minst fem ledamöter.

Styrelsen har partistyrelsemöte minst sex gånger per år, antingen afk eller över videolänk, och samtliga möten är öppna för partimedlemmar om inte känsliga ämnen behandlas. Styrelsen använder en del av partiets hemsida för sin kommunikation med medlemmarna och för att publicera protokoll.

Sittande partistyrelse

Sammankallande är Josef Ohlsson Collentine, och sekreterare är Anton Nordenfur.[1]

Partistyrelse 2016

Efter stadgerevisionen 2015 som gick igenom sin förstaläsninghöstmötet 2015 ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare vakantsattes enligt medlemsmötet till vårmötet 2016.

Styrelsen bestod efter höstmötet 2015 av fjorton ledamöter - fem med mandat till 2016-12-31, fyra med mandat till 2017-12-31, och fem med mandat till 2018-12-31. På vårmötet 2015 ska enligt stadgarnas övergångsregler inga övriga ledamöter väljas om inte antalet ledamöter innan dess sjunkit till 11 eller färre, dock ska det väljas en partiledare, en vice partiledare och en partisekreterare.

Sammankallande

Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete. Det är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.

Posten som sammankallande bildades i och med stadgerevisionen 2011, innan dess leddes styrelsen av partistyrelsens ordförande, som även var partiledaren. Mellan 2011 och stadgerevisionen 2013 valdes sammankallande av partiets medlemmar.

Sekreterare

Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Styrelsens sekreterare är en post som inte regleras i partiets stadgar, men som krävs av den interna arbetsordningen.

Uppdrag

Partistyrelsen regleras av stadgarnas femte kapitel:

Kapitel 5: Partistyrelsen

§ 5.1 Allmänt

5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.

5.1.2 Partistyrelsen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

§ 5.2 Arbetsuppgifter

5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.

5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:

a) att utforma förslag på reviderat principprogram,

b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,

c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.

d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.

5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

§ 5.3 Sammansättning

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.

5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.

5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.

5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.

5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.

§ 5.4 Sammankallande

5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.

5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.

5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.

§ 5.5 Sammankomster

5.5.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.

5.5.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.

§ 5.6 Jäv

5.6.1 Jäv i partistyrelsen föreligger om personen själv eller närstående person, fysisk eller juridisk, kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång.

5.6.2 Partistyrelsens ledamöter är skyldiga att självmant informera partistyrelsen om möjlig grund för jäv.

5.6.3 Partistyrelsen avgör om jäv föreligger i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.

5.6.4 I de fall jäv föreligger ska jävig ledamot inte delta eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vare sig i beredning, diskussion eller vid beslut.

5.6.5 Om en fråga om jäv har behandlats ska detta noteras i protokollet.

References