Partistyrelsen

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:07, 24 November 2015 by Aki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Partistyrelsen är enligt Piratpartiets stadgar "partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet." Partistyrelsen väljs av partiets medlemmar på höstmötet, och vakantsatta platser i styrelsen väljs på nästkommande möte, oavsett om det är höstmöte eller vårmöte. Partistyrelsen ansvarar bland annat för att besluta om budget, verkställa medlemsmötesbeslut, och föreslå verksamhetsplan. Utöver tio ordinarie ledamöter sitter fem i ett arbetsutskott bestående av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och två övriga ledamöter.

Styrelsen har partistyrelsemöte minst sex gånger per år, antingen afk eller över videolänk, och samtliga möten är öppna för partimedlemmar om inte känsliga ämnen behandlas. Styrelsen använder en del av partiets hemsida för sin kommunikation med medlemmarna och för att publicera protokoll.

Sittande partistyrelse

Sammankallande är Josef Ohlsson Collentine, och sekreterare är Anton Nordenfur.[1]

Partistyrelse 2016

Efter stadgerevisionen 2015 som gick igenom sin förstaläsninghöstmötet 2015 ändrades styrelsens sammanställning till att gå från 15 ledamöter till att bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och 12 övriga ledamöter. Rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare vakantsattes enligt medlemsmötet till vårmötet 2016.

Styrelsen bestod efter höstmötet 2015 av fjorton ledamöter - fem med mandat till 2016-12-31, fyra med mandat till 2017-12-31, och fem med mandat till 2018-12-31. På vårmötet 2016 ska enligt stadgarnas övergångsregler inga övriga ledamöter väljas om inte antalet ledamöter innan dess sjunkit till 11 eller färre, dock ska det väljas en partiledare, en vice partiledare och en partisekreterare.

Sammankallande

Styrelsen utser inom sig en sammankallande. Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete. Det är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.

Posten som sammankallande bildades i och med stadgerevisionen 2011, innan dess leddes styrelsen av partistyrelsens ordförande, som även var partiledaren. Mellan 2011 och stadgerevisionen 2013 valdes sammankallande av partiets medlemmar. Från och med stadgerevisionen 2015 beskrivs inte längre rollen som sammankallande i Piratpartiets stadgar, utan dess uppgifter ges på nytt till partiledaren.

Sekreterare

Styrelsen utser en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå sammankallande i dennes arbete. Styrelsens sekreterare är en post som inte regleras i partiets stadgar, men som krävs av den interna arbetsordningen.

Uppdrag

Partistyrelsen regleras av stadgarnas femte kapitel:


5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.

5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:

a) att utforma förslag på reviderat principprogram,

b) att löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik

c) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,

d) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.

e) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.2.4 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

5.2.5 Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.

References