Difference between revisions of "Piratpartiets stadgar 2.7 (Arkiv)"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
m (Kvarnstrom moved page Piratpartiets stadgar 2.7 to Piratpartiets stadgar 2.7 (Arkiv): Arkivering)
 
(No difference)

Latest revision as of 10:36, 7 October 2019

Denna version av stadgarna är inaktuell. Aktuella stadgar finns här.

Detta är version 2.7 av Piratpartiets stadgar, antagna på vårmötet 2015. Gamla stadgar går att hitta här.

Contents

Partiets stadgar

Kapitel 1: Organisation

§ 1.1 Namn och organisation

1.1.1 Organisationens namn är Piratpartiet och förkortas PP.

1.1.2 Partiet är en ideell förening.

1.1.3 Partiet har sitt säte i Stockholm.

1.1.4 Partiets verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 1.2 Syfte och värderingar

1.2.1 Partiets syfte är att med parlamentariska metoder driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram.

1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.

1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.

§ 1.3 Principprogram

1.3.1 Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.

1.3.2 Förslag till ändring av principprogrammet kan endast läggas genom proposition eller motion till ordinarie medlemsmöte.

1.3.3 Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

§ 1.4 Firmateckning

1.4.1 Partistyrelsen tecknar gemensamt partiets firma.

1.4.2 Partistyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätt till myndiga personer som är medlemmar i partiet.

§ 1.5 Elektronisk kommunikation

1.5.1 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

1.5.2 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.

§ 1.6 Upplösning

1.6.1 Förslag om partiets upplösning får endast behandlas på vårmöte och ska framgå av kallelsen.

1.6.2 Minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan tillsammans väcka förslag om upplösning genom motion. Denna ska vara partistyrelsen skriftligen tillhanda senast trettionde (30) oktober året före vårmötet. Partistyrelsen ska presentera det inkomna förslaget för medlemmarna inom en vecka från mottagandet.

1.6.3 Partistyrelsen kan också själva väcka förslag om upplösning. Detta ska presenteras för medlemmarna senast trettionde (30) oktober året före vårmötet.

1.6.4 Partiet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de som deltar i beslutet röstar mot förslaget.

1.6.5 Vid partiets upplösning ska tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar ska gå till ett av vårmötet bestämt ändamål i enlighet med partiets syfte.

1.6.6 Till likvidatorer utses partiets revisorer om inte vårmötet beslutar annat. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med partiets upplösning.

Kapitel 2: Medlemmar

§ 2.1 Medlemskap

2.1.1 Medlemskap i partiet beviljas individer som ansöker om medlemskap och ställer sig bakom partiets principprogram och stadgar.

§ 2.2 Utträde och uteslutning

2.2.1 Medlem som vill utträda ur partiet ska skriftligen anmäla detta till partiet och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.

2.2.2 Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt medlemskap får anses ha lämnat partiet.

2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.

2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).

2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.

Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

§ 3.1 Rösträtt

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.

3.1.2 Varje röstberättigad person äger en röst.

3.1.3 Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.

§ 3.2 Votering

3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.

3.2.2 Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.

3.2.3 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag.

3.2.4 Efter votering på medlemsmöte ska röstlängd med medlemsnummer på de som deltog i voteringen, inklusive nedlagda röster, bifogas beslutet.

3.2.5 Efter votering på styrelsemöte ska röstprotokoll upprättas. Röstprotokoll inkluderar namn på de som deltog i beslutet och hur de röstade.

§ 3.3 Uppdrag

3.3.1 Valbar till förtroendeuppdrag inom partiet är person som är medlem i partiet. Detta krav gäller inte för revisorer eller deras ersättare.

3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.

3.3.3 Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning) eller partiledningen (§ 6.2 Partiledningen).

3.3.4 Medlem som utesluts eller lämnar partiet frånträder samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, med undantag för uppdrag som revisor eller revisors ersättare.

3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats.

3.3.6 Eventuella arvoden till partistyrelse, valberedning, revisorer och revisorers ersättare beslutas av medlemsmöte.

§ 3.4 Fyllnadsval

3.4.1 Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.

3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.

3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

Kapitel 4: Medlemsmöten

§ 4.1 Allmänt

4.1.1 Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.

4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.

4.1.3 Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.

4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.

4.1.5 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

§ 4.2 Form

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.

4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

4.2.3 Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.

§ 4.3 Tidpunkter

4.3.1 Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte två (2) gånger om året. Dessa möten går under benämningen vår- och höstmöte.

4.3.2 Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.

4.3.3 Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.

§ 4.4 Rättigheter

4.4.1 Partiets medlemmar har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt

4.4.2 Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).

4.4.3 Partiets revisorer och deras ersättare har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt.

4.4.4 Partiets anställda och övriga inbjudna har rätt att närvara med yttranderätt.

4.4.5 Medlemmarna av föregående års partistyrelse har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.

4.4.6 Mötesordförande äger ensam rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.

§ 4.5 Propositioner

4.5.1 Partistyrelsen har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas proposition.

4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:

a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

4.5.3 Alla propositioner skall presenteras i samband med kallelsen.

§ 4.6 Motioner

4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.

4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.

4.6.3 Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna.

§ 4.7 Nomineringar inför val

4.7.1 Varje medlem har rätt att nominera personer till val som sker på medlemsmöte.

4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds.

4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds.

4.7.4 Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna.

4.7.5 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.

§ 4.8 Mötespresidiet

4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.

4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.

4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.

4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.

4.8.5 Presidiet består av en (1) mötesordförande och sex (6) rangordnade vice mötesordförande.

4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.

4.8.8 Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet.

§ 4.9 Dagordning

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 12. Propositioner
 13. Motioner
 14. Eventuella fyllnadsval
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 16. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 8. Propositioner
 9. Motioner
 10. Kommande års verksamhetsplan
 11. Val av kommande års partistyrelse
 12. Val av kommande års revisorer
 13. Val av kommande års valberedning
 14. Eventuella fyllnadsval
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 16. Mötets avslutande

§ 4.10 Extra medlemsmöte

4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.

4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.

4.10.3 Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.

4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.

4.10.5 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

4.10.6 Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte.

4.10.7 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.

Kapitel 5: Partistyrelsen

§ 5.1 Allmänt

5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.

5.1.2 Partistyrelsen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

§ 5.2 Arbetsuppgifter

5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.

5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:

a) att utforma förslag på reviderat principprogram,

b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,

c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.

d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.

5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

§ 5.3 Sammansättning

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.

5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.

5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.

5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.

5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.

§ 5.4 Sammankallande

5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.

5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.

5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.

§ 5.5 Sammankomster

5.5.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.

5.5.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.

§ 5.6 Jäv

5.6.1 Jäv i partistyrelsen föreligger om personen själv eller närstående person, fysisk eller juridisk, kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång.

5.6.2 Partistyrelsens ledamöter är skyldiga att självmant informera partistyrelsen om möjlig grund för jäv.

5.6.3 Partistyrelsen avgör om jäv föreligger i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.

5.6.4 I de fall jäv föreligger ska jävig ledamot inte delta eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vare sig i beredning, diskussion eller vid beslut.

5.6.5 Om en fråga om jäv har behandlats ska detta noteras i protokollet.

Kapitel 6: Partiledning

§ 6.1 Partiledaren

6.1.1 Partistyrelsen utser en (1) partiledare att på dess uppdrag ansvara för partiets dagliga verksamhet.

6.1.2 Partiledaren får delegerat till sig nödvändiga befogenheter av partistyrelsen för att kunna genomföra sitt uppdrag.

6.1.3 I partiledarens ansvar ingår:

a) att företräda partiet och föra ut dess åsikter,

b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor,

c) att verkställa uppdrag från partistyrelsen och medlemsmöte,

d) att leda partiledningens arbete,

e) att i övrigt ta initiativ som gagnar partiets intressen.

§ 6.2 Partiledningen

6.2.1 Partiledaren utser en partiledning till stöd för sitt arbete.

6.2.2 Partiledaren ingår i partiledningen som dess sammankallande.

6.2.3 Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare.

6.2.4 Partiledaren kan välja att utse ytterligare personer till partiledningen.

6.2.5 Endast medlem kan utses till partiledningen.

6.2.6 Partiledningen tar inga kollektiva beslut, utan dess medlemmar får istället egna mandat och budgetposter tilldelade sig av partiledaren.

6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.

6.2.8 Partiledaren kan välja att adjungera ytterligare personer till partiledningens möten.

6.2.9 Partistyrelsen kan välja att neka utnämning enligt § 6.2.3 och § 6.2.4 eller adjungering enligt § 6.2.8.

§ 6.3 Vice partiledare

6.3.1 Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare.

6.3.2 Skulle partiledaren avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, träder vice partiledare, enligt rangordning, in till dess att styrelsen utsett en ersättare. När ny partiledare tillträder avgår samtliga tidigare vice partiledare.

§ 6.4 Partisekreteraren

6.4.1 Partisekreteraren utses av partiledaren och ansvarar för partiets administrativa arbete och interna kommunikation.

6.4.2 Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig.

§ 6.5 Ekonomiskt ansvarig

6.5.1 Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring.

Kapitel 7: Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet

§ 7.1 Valberedning

7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.

7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.

7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.

7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna.

7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.

7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.

7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.

7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.

§ 7.2 Revisorer

7.2.1 Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.

7.2.2 Om revisorerna begär det ska partistyrelsen tillhandahålla de handlingar revisorerna önskar ta del av inom en (1) vecka.

7.2.3 Senast sex (6) veckor före vårmötet ska partistyrelsen tillhandahålla revisorerna samtliga handlingar av vikt för revisorernas arbete.

7.2.4 Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna.

7.2.5 Revisorerna väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

7.2.6 Partiet har två (2) revisorer med en (1) personlig ersättare vardera.

7.2.7 Om en revisor lämnat sitt uppdrag tar den personliga ersättaren över. Vid fyllnadsval väljs ny personlig ersättare.

§ 7.3 Riksdagsgrupp

7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.

7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.

7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.

7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.

7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.

7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

§ 7.4 Representation i EU-parlamentet

7.4.1 De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.

7.4.2 Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.

7.4.3 Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.

7.4.4 Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

7.4.5 Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.

7.4.6 Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.

7.4.7 Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.

Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

§ 8.1 Stadgetolkning

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.

8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller partistyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

§ 8.2 Stadgeändring

8.2.1 Partiets stadgar, utom de paragrafer som omnämns i § 8.2.2, kan endast ändras genom beslut på ordinarie medlemsmöte.

8.2.2 De paragrafer som ingår i kapitel 1-4 samt kapitel 8 kan endast ändras genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie medlemsmöte.

8.2.3 Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

8.2.4 Förslag till ändring av, eller tillägg till, stadgan kan endast läggas genom proposition eller motion till medlemsmöte.

8.2.5 Kapitelindelning och numrering är till för att underlätta läsningen av stadgan. Skulle ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, innebära en förändring av stadgans kapitelindelning eller numrering, uppdateras hela stadgan omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. Detta inkluderar även hänvisningar till kapitel eller andra paragrafers numrering.

§ 8.3 Bilagor

8.3.1 Ordinarie medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.

8.3.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.

8.3.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom proposition eller motion på ordinarie medlemsmöte med enkel majoritet av rösterna.

8.3.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 8.3.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.

8.3.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:

 • Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar (bilaga 1)
 • Stadgar för lokala föreningar (bilaga 2)
 • Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp (bilaga 3)

Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar

§ 1. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.

§ 2. En lokal förening inom Piratpartiet har bildats ifall:

a) kallelsen till uppstartsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i partiet inom föreningens tilltänkta verksamhetsområde, minst två veckor innan mötet ägde rum.

b) ett konstituerande uppstartsmöte genomförts med minst fem (5) deltagare där följande punkter ingått i dagordningen:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
 5. Val av styrelse:
  1. (a) Val av ordförande
  2. (b) Val av sekreterare
  3. (c) Val av kassör
  4. (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
  5. (e) Val av dessa ledamöter
 6. Val av revisor och ersättare för denna
 7. Val av valberedning (en till fem personer)
 8. Övriga frågor
  1. c) protokoll från uppstartsmötet delgetts Piratpartiets styrelse tillsammans med de kontaktuppgifter som ska gälla för föreningen.
  2. d) föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar.
  3. e) alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.
  4. f) partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.

§ 3. Lokalpolitik:

3.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.

3.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.

3.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.

3.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.

3.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions-/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.

3.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges dagordning.

§ 4. Ifall partistyrelsen bedömer att den lokala föreningens agerande uppenbarligen står i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller på annat sätt motarbetar partiet kan partistyrelsen häva samtliga av partiet till föreningen givna rättigheter, såsom att representera och agera i partiets namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av styrelsens ledamöter och gäller med omedelbar verkan. Vid partiets nästa medlemsmöte ska dock beslutet tas upp för behandling, varvid beslutet antingen bekräftas eller upphävs.

§ 5. Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar i det område en vilande lokal förening täcker önskar det ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla alla partiets medlemmar i området till ett extra medlemsmöte för att försöka återuppväcka föreningen.

§ 6. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet.

Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar

§ 1. Föreningen

1.1 Föreningens namn är Piratpartiet [namn] och har sitt säte i [stad].

1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar [ĸommun/landsting].

1.3 Föreningens syfte är:

a) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,

b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,

c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

1.4 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap, rösträtt, valbarhet, närvaro, jäv

2.1 Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse.

2.2 Rösträtt på medlemsmöte och extra medlemsmöte äger den som är medlem i föreningen sedan två (2) månader före rösttillfället.

2.3 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen.

2.4 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

2.5 För föreningens och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.

2.6 Regler om jäv i Piratpartiets stadga gäller för tillämpliga delar i föreningens arbete.

§ 3. Medlemsmöte

3.1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas senast 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats.

3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress. Kallelse ska ske minst två (2) veckor före mötet, och innehålla information om hur medlem kan väcka ett ärende att behandlas på mötet (motion). Om Piratpartiet upplåtit plats för den lokala föreningen på Piratpartiets hemsida behöver kallelsen återges även där.

3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1) vecka före mötet.

3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före mötet.

3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.

3.6 På medlemsmöte behandlas endast följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behörighet
 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
 8. Revisionsberättelse för det föregående året
 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Inkomna motioner
 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
 12. Val av årets styrelse:
  1. (a) Val av ordförande
  2. (b) Val av sekreterare
  3. (c) Val av kassör
  4. (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
  5. (e) Val av dessa ledamöter
 13. Val av årets revisor och ersättare för denna
 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

3.7 Om en övrig fråga väcks på medlemsmöte utan att ha angetts i kallelsen krävs två tredjedels (2/3) majoritet för att mötet ska fatta beslut.

§ 4. Extra medlemsmöte

4.1 Om föreningens styrelse, revisor, minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller Piratpartiets styrelse kräver det ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.

4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.

4.3 På extra medlemsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 5. Styrelse

5.1 Styrelsen väljs på medlemsmöte och tillträder direkt efter valet.

5.2 Styrelsen beslutar om firmateckning för föreningen.

5.3 Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter är kallade minst en (1) vecka före mötet eller om de är kallade minst två (2) dagar i förväg och minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna deltar i mötet.

5.4 Föreningens revisor och dennes ersättare har rätt att närvara vid styrelsemöten.

5.5 Styrelsen organiserar verksamhet inom föreningens område och ska

a) inför medlemsmöte utforma förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,

b) efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, leverera denna till Piratpartiets partistyrelse senast 15 februari och minst fem (5) dagar före medlemsmötet anslå dessa på föreningens del av Piratpartiets hemsida, om sådan finnes.

§ 6. Revision

6.1 Revisorn ska för det år den är vald granska föreningens verksamhet och ekonomi: hur styrelsen verkställt fattade beslut, använt föreningens resurser och dokumenterat ekonomiska transaktioner.

6.2 Efter genomförd revision ska revisorn upprätta en revisonsberättelse som ska lämnas till föreningens styrelse senast fem (5) dagar innan medlemsmötet, och samtidigt delges Piratpartiets styrelse samt om möjligt publiceras på upplåten plats på Piratpartiets hemsida.

6.3 Det åligger styrelsen att vara både föreningens och Piratpartiets revisorer behjälplig i deras arbete och låta dem ta del av alla relevanta handlingar.

§ 7. Valberedning

7.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte, och om medlemsmöte så beslutar även bereda andra val till förtroendeuppdrag.

§ 8. Stadgetolkning

8.1 Vid oklarhet om hur dessa stadgar ska tolkas avgörs frågan av Piratpartiets styrelse, med undantag för eventuella stadgebilagor under § 11.5 för vilket föreningens styrelse ska anses ha tolkningsföreträde.

§ 9. Stadgeändring

9.1 Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut.

§ 10. Nedläggning

10.1 Om föreningen inte hållit medlemsmöte två (2) månader efter utsatt tid i § 3.1 anses föreningen vilande, i upp till ett (1) år.

10.2 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till ett extra medlemsmöte, för att behandla de frågor som nämns i §3.6.

10.3 Om ett sådant möte väljer ny styrelse och revisor och påbörjar en process för att hantera de ytterligare frågor som nämns i §3.6 ska föreningen anses vara återuppväckt.

10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

§ 11. Bilagor

11.1 Medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.

11.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.

11.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom beslut på medlemsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna.

11.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 11.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.

11.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:

Bilaga 4: Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp

§ 1. Administrativ möte

1.1 Riksdagsgruppen håller administrativt möte före februari månads utgång, samt när gruppledaren eller en majoritet av riksdagsgruppens medlemmar kallar till sådant.

1.2 Administrativt möte hålles under plenumfri tid under en dag då riksdagen arbetar i Stockholm, och kallelse måste ske minst två veckor i förväg.

1.3 Administrativt möte före februari månads utgång behandlar verksamhets- och ekonomisk berättelse från gruppstyrelsen, ansvarsfrihet för gruppstyrelsen, val av ny gruppstyrelse, samt val av revisorer och valberedning för riksdagsgruppen.

1.4 Administrativt möte utser gruppledare, förrättar fyllnadsval till gruppstyrelsen.

1.5 Administrativt möte fastställer och reviderar mer detaljerade regler för riksdagsgruppens arbete med 2/3 majoritet av de närvarandes röster.

§ 2. Arbetsmöten

2.1 Riksdagsgruppen håller regelbundet arbetsmöten, som diskuterar viktiga frågor som behandlas i utskott och ska upp i plenum.

2.2 Vid behov fastställer arbetsmöte partilinje och ingår avtal med andra partier.

2.3 Arbetsmöten sker normalt på plenumfri tid under dag då riksdagen är samlad i Stockholm, efter kallelse från gruppledare eller gruppstyrelsen, som i normalfallet ska ske en vecka i förväg.

2.4 Extra arbetsmöte kan om särskilda skäl finns hållas på andra tider och efter kortare kallelseförfarande, och fattar då beslut som äger omedelbar giltighet, men måste tas upp för ny behandling på nästkommande ordinarie möte.

§ 3. Gruppstyrelse

3.1 Gruppstyrelsen består av gruppledaren och ytterligare fyra personer.

3.2 Gruppstyrelsen utser kanslichef och samråder med denna kring organisation och arbetsuppgifter för kansliet.

3.3 Vidare fungerar gruppstyrelsen som referensgrupp vid förhandlingar och kan när så är nödvändigt fatta brådskande beslut om instruktioner till förhandlingsdelegationer och liknande.

§ 4. Partilinje, avtal mm

4.1 Partiets riksdagsledamöter har placerats på riksdagslistan av, och svarar därför inom partiet i första hand inför, partiets medlemmar.

4.2 För att riksdagsgruppen ska fastställa en partilinje i en sakfråga ska två tredjedelar av dem som närvarar på gruppmötet stödja linjen, och enas om en skriftlig motivering av denna.

4.3 För att ledamot ska få avvika från partilinjen måste denna skriftligt motivera för medlemmarna varför denne anser att gruppens majoritet missförstått vad partiet borde tycka i frågan.

4.4 För att besluta om avtal med andra partier, som binder partiets riksdagsledamöter inför framtida omröstningar, gäller samma regler.


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)