Piratstudenterna vid Linköpings universitets stadgar 1.4

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 01:44, 13 December 2015 by Aki (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styrelsens förslag till nya stadgar för Piratstudenterna vid Linköpings Universitet, vilka ska röstas om på extra årsmötet 2015.

Förklaring av förslaget

Vi genomförde vår senaste stadgeändring (hösten 2014) för att möjliggöra medlemskap i studentkåren StuFF. Efter ansökan har de dock framfört en del saker som inte uppfyller deras krav, vilket gjort att vi inte kan gå med i kåren utan att ändra stadgarna igen. Dessa yrkanden bör täcka alla dessa brister, och är dessutom lite extra försiktiga för att undvika att de avslår vår ansökan på nytt.

De brister som StuFF påpekat (direktcitat):

 • Ni har inte angett en sätesort (ni har angett en kommun)
 • §7, sista stycket, se över: Det saknas ett "senast" i två veckor innan. Som det är formulerat nu har endast personer som blivit medlemmar precis två veckor innan mötet möjlighet att bli invalda i styrelsen.
 • Ni säger att ni har brutet räkenskapsår, men inte vilket det är. Vi misstänker att det är samma som verksamhetsår, men tydliggör gärna detta.
 • Enl. §6 kräver ni 51 %, men inte att de behöver vara studenter vid LiU. Behöver tydliggöras.
 • Inte angivit när årsmötet är beslutsfört (antal närvarande medlemmar).
 • Ni har inget kring hur förtroendevalda entledigar sig/blir entledigade.
 • Det är inte angett när styrelsen är beslutsför (antal närvarande styrelseledamöter eller liknande).
 • Inte heller något annat kring styrelsemöten, som hur ofta de ska hållas/minsta antal (minst ett per år).
 • Ej tydligt vem som beslutar över de extra firmatecknarna (§12), är det årsmötet eller styrelsen som gör detta?
 • Även: "ekonomiansvarig" är firmatecknare, men i styrelsen (§7) heter posten "kassör".
 • Ni har inte angett hur medlemmar utträder ur föreningen.

Yrkanden

att ändra föreningens stadgar §2 från "Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun" till "Styrelsen har sitt säte i Linköping".

att ändra "Valbar är person som blivit medlem i avdelningen två veckor före årsmötet" i föreningens stadgar §7 till "Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet".

att ändra "Lokalavdelningen tillämpar brutet räkenskapsår" i föreningens stadgar §5 till "Lokalavdelningen tillämpar brutet räkenskapsår, vilket är detsamma som verksamhetsåret".

att ändra "Gruppen medlemmar som är studenter, alumni, och / eller lärare får inte understiga 51 % av föreningens totala antal medlemmar" i föreningens stadgar §6 till "Gruppen medlemmar som är studenter, alumni, och / eller lärare vid Linköpings universitet får inte understiga 51 % av föreningens totala antal medlemmar".

att ändra "För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg" i föreningens stadgar §10 till "För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg, och minst tre medlemmar måste närvara".

att ändra "För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg" i föreningens stadgar §11 till "För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg, och minst tre medlemmar måste närvara".

att i föreningens stadgar §7 lägga till ett nytt stycke som lyder "Styrelsen sammanträder minst en gång per verksamhetsår, och är beslutsför när kallelse gått ut till samtliga styrelseledamöter senast en vecka innan mötet och minst två styrelseledamöter närvarar."

att i föreningens stadgar §7 lägga till ett nytt stycke som lyder "Styrelseledamöter kan entledigas genom beslut på medlemsmöte eller genom att själva meddela detta till resterande styrelse. Om ordförande, kassör eller sekreterare entledigas ska fyllnadsval hållas på ett extra årsmöte inom två månader, om inte ordinarie årsmöte hålls dessförinnan."

att ändra "Lokalavdelningens firma tecknas vid behov av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma" i föreningens stadgar §12 till "Lokalavdelningens firma tecknas vid behov av ordförande och kassör var för sig".

att ändra "Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen" i föreningens stadgar §6 till "Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen. Medlem kan utträda ur lokalavdelningen genom att göra en skriftlig anmälan om detta till lokalavdelningens styrelse".

Nya stadgar i kontext

§1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Piratstudenterna vid Linköpings universitet. Namnet kan även förkortas till PS LiU eller Piratstudenterna. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköping.

§3 Syfte

Avdelningens syfte är att genom organiserat arbete vid Linköpings universitet påverka de tre kårerna LinTek, Stuff och Consensus och i förlängningen Linköpings kommun och Linköpings universitet i en riktning som överensstämmer med Piratpartiets idéer och värderingar.

Avdelningen har även som syfte att bedriva bildningsverksamhet kring ämnen och frågor som är centrala för den framväxande piratrörelsen.

§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni. Lokalavdelningen tillämpar brutet räkenskapsår, vilket är detsamma som verksamhetsåret.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen. Medlem kan utträda ur lokalavdelningen genom att göra en skriftlig anmälan om detta till lokalavdelningens styrelse.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen eller ungdomsförbundet Ung Pirat kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen för Ungdomsförbundet Ung Pirat. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Gruppen medlemmar som är studenter, alumni, och / eller lärare vid Linköpings universitet får inte understiga 51 % av föreningens totala antal medlemmar.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen sammanträder minst en gång per verksamhetsår, och är beslutsför när kallelse gått ut till samtliga styrelseledamöter senast en vecka innan mötet och minst två styrelseledamöter närvarar.

Styrelseledamöter kan entledigas genom beslut på medlemsmöte eller genom att själva meddela detta till resterande styrelse. Om ordförande, kassör eller sekreterare entledigas ska fyllnadsval hållas på ett extra årsmöte inom två månader, om inte ordinarie årsmöte hålls dessförinnan.

§8 Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 oktober varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg, och minst tre medlemmar måste närvara. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen.

För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg, och minst tre medlemmar måste närvara. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas vid behov av ordförande och kassör var för sig.

§13 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.