Revision history of "Skribent"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:58, 30 July 2017MattiasR talk contribs 490 bytes +490 Created page with "'''Skribent''' är en ansvarspost som för närvarande är vakant. Partiets skribent står i partihierarkin under den ansvarige för extern kommunikation, för närvarande..."