Revision history of "Stadgerevisionen 2011"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 01:37, 19 December 2015Aki talk contribs 584 bytes +584 Created page with "'''Stadgerevisionen 2011''' var partiets största ändring av stadgar sedan grundandet 2006, och innebar en hel del förändringar av hur partiet sty..."