Revision history of "Upphovsrätt"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:26, 25 March 2015MattiasD talk contribs 1,906 bytes +1,906 Created page with "=Piratpartiets åsikt om upphovsrätt= Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommer..."