Piratstudenterna Linköpings stadgar 1.2

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stadgar för Piratstudenterna Linköping, fastslogs vid Piratstudenterna Linköpings årsmöte 2013.

§1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Piratstudenterna i Linköping. Namnet kan även förkortas till enbart Piratstudenterna. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§3 Syfte

Avdelningens syfte är att genom organiserat arbete vid Linköpings universitet påverka de tre kårerna LinTek, Stuff och Consensus och i förlängningen Linköpings kommun och Linköpings universitet i en riktning som överensstämmer med Piratpartiets idéer och värderingar.

Avdelningen har även som syfte att bedriva bildningsverksamhet kring ämnen och frågor som är centrala för den framväxande piratrörelsen.

§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni. Lokalavdelningen tillämpar brutet räkenskapsår.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen eller Ungdomsförbundet Ung Pirat kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen för Ungdomsförbundet Ung Pirat. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen två veckor före årsmötet.

§8 Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 oktober varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen.

För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas vid behov av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.

§13 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.