Revision history of "PPVG:Förslag till budget 2016"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:42, 12 March 2016Moinois talk contribs 390 bytes +390 Created page with "Då vår ekonomi fortfarande är ansträngd efter det lån om togs 2014-09-15 från PPGBG rekommenderar vi att de likvida medel som föreningen disponerar kvarstår i kassan. ..."