Exempelstadgar

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Exempelstadgar för en lokalavdelning inom Piratpartiet

Ett bra namn på en lokalavdelning är att börja med ”Piratpartiet” och därefter ert ortsnamn, exempelvis ”Piratpartiet Halmstad”.

Där det är skrivet med blå kursiv text behöver ni ändra till vad som gäller för er.

Stryk denna och meningarna de ovanför om ni ska lägga dessa stadgar som bilaga i ert uppstartsprotokoll.

Stadgar för lokalavdelningens namn.

§1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är lokalavdelningens namn.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Piratpartiet.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i er hemkommun.

§3 Syfte

A) att verka för Piratpartiets syfte och värderingar

b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik

c) att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen eller förbundet.

Medlem av Piratpartiet som bor inom föreningens verksamhetsområde blir medlem i den lokala föreningen, såvida denne inte aktivt motsätter sig detta. Medlem av Piratpartiet som verkar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att bli medlem i den lokala föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av den lokala föreningens styrelse.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även viceordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.

§8 Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • mötets öppnande
 • mötets behörighet
 • justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
 • val av mötets ordförande
 • val av mötets sekreterare
 • val av en justerare
 • styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • ekonomisk berättelse för förra året
 • revisorernas berättelse för förra året
 • ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • årets verksamhetsplan
 • årets budget
 • val av årets styrelse
 • val av årets revisor
 • val av årets valberedare
 • övriga frågor
 • mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.

§13 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§16 Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller Piratpartiet.