PPGBG:AgendaMM170326

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Föredragslista


1. Mötets öppnande.


2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:


3. Mötets behörighet.


4. Godkännande av dagordning.


5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerarare:


6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se bilaga 1


7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Se bilaga 2


8. Revisionsberättelse för föregående år.


9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.


10. Fråga om nedläggning av PP GBG.


11. Fråga om att föra över resurser till PP VG.


12. Inkomna motioner.


13. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.


14. Val av årets styrelse.


15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.


16. Val av årets valberedning.


17. Övriga frågor


18. Mötet avslutas.Justerat:

Datum:Bilaga 1

PP GBG Verksamhetsberättelse 2016


Styrelsen

Förtroendevalda

Ordförande - Sofia Hartelius

Sekreterare - Vakant

Kassör- Nicolas Sahlqvist

Ledamot - Ben Schneider

Ledamot - Vakant


Styrelsen har haft 0 antal sammanträden under det gångna verksamhetsåret.

Övriga förtroendevalda är:

Revisor - Anastasia Storm

Vice revisor - Vakant


Detta har hänt under året

Grilla en partiledare

160618

Vi anordnade en grillning i Slottsskogen. Uppslutning var hyfsad. Vädret var inte gynnsamt.


Pirat AW

160723,160819, 170224, 170324

Det har anordnats 4 AW’s. Några i samarbete med PP VG. Syftet har varit att engagera fler medlemmar. Det har varit hyfsad uppslutning på dessa träffar. Det har dykt upp nya ansikten. Förhoppningsvis är detta en bra metod för medlemsvård.


UG om Panama-dokumenten!

Den 6:e April anordnades en visning av Uppdrag Gransknings reportage om Panamadokumenten. Detta skedde på omställningsverkstan på Vegagatan 1. PP GBG stod som värd.


Möteshelg för talespersoner

PP GBG fick i uppdrag inför möteshelgen med talespersoner att stå värd för en offentlig utekväll. Detta skedde den 4e mars.


Medlemmar

Totalt antal medlemmar (170311)

303

Föregående årsmöte: 321


Medlemsavgift: 0 kr.Bilaga 2

PP GBG Ekonomisk berättelse 2016

VI har haft de vanliga verksamhetsbidragen från PP riks och inga utgifter utöver de vanliga.