PPGBG:AgendaMM171214

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till uppstartsmöte för Piratpartiet Göteborg 20171214

Dagordning

Mötets öppnande

Fastställande av röstlängd

Mötets behöriga utlysande.

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.

Godkännande av dagordning

Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar

Se Piratpartiets Wiki för stadgar för lokalföreningar. Kapitel 8 samt kapitel 3

Val av styrelse:

Val av ordförande

Val av sekreterare

Val av kassör

Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Val av dessa ledamöter

Val av revisor och ersättare för denna

Val av valberedning (en till fem personer)

Övriga frågor