PPGBG:MM170326Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande.

Mötet öppnas 16.20


2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Sofia Hartelius

Magnus Andersson

Nicolas Sahlqvist

Gunnar Palmgren

Stefan Roudén

Benjamin Andreasson

Jonatan Bellman

Andreas Kettelhoit

Johan Svensson från punkt 10


3. Mötets behörighet.

Mötet anser att mötet är behörigt.


4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.


5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande: Magnus Andersson

Sekreterare: Sofia Hartelius

Justerare: Benjamin Andreasson Jonatan Bellman


6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se bilaga 1 Läggs till handlingarna.


7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Se bilaga 2 Läggs till handlingarna.


8. Revisionsberättelse för föregående år.

Ej inkommen och behandlas ej.


9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.


10. Fråga om nedläggning av PP GBG.

Mötet beslutar att lägga ner föreningen.


11. Fråga om att föra över resurser till PP VG.

Samtliga resurser, ekonomiska och materiella som GBG förfogar över övergår till PPVG.


12. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.


13. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


14. Val av årets styrelse.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


16. Val av årets valberedning.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


17. Övriga frågor

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


18. Mötet avslutas.

17: 17 Avslutas


Justerat: Benjamin Andreasson, Jonatan Bellman

Datum: 26/3-2017